คอร์ด

คอร์ด หมายถึง ตัวโน้ตตั้งแต่สามตัวขึ้นไปรวมกันเรียกว่า คอร์ด ชื่อคอร์ดเรียกตามชื่อตัวโน้ต Root หรือตัวหลักของบันได้เสียง ไม่ว่าจะเป็นคอร์ด เมเจอร์ ( Major Chord ) หรือ ไมเนอร์ ( Minor Chord ) หรือคอร์ดอื่น ๆ ก็ต้องใช้บันไดเสียง เมเจอร์ ( Major ) เป็นหลักในการคิดคำนวนหารูปคอร์ดนั้น ๆ

รูปแบบของคอร์ดในขั้นพื้นฐาน มี 4 ชนิดคือ

- คอร์ดเมเจอร์ ( Major Chord )

- คอร์ดไมเนอร์ ( Minor Chord )

- คอร์ดดิมินิช ( Diminished Chord )

- คอร์ดอ๊อกเมนเต็ด ( Augmented Chord )

จึงขอยกตัวอย่างคอร์ดพื้นฐานทั้ง 4 ชนิด เพื่อเป็นแนวทาง หรือชี้นำ ในการศึกษาโครงสร้างของคอร์ดอื่น ๆ ต่อไป

- โครงสร้าง คอร์ดเมเจอร์ ( Major Chord ) คือ ตัวที่ 1 - 3 - 5 และเมื่อเราต้องการ

หาคอร์ดต่างๆที่เป็นเมเจอร์ ( Major Chord ) เช่น คอร์ด C เมเจอร์ ตัวโน้ตที่อยู่ใน

กลุ่มคอร์ด C คือ C - E - G

- คอร์ดไมเนอร์ ( Minor Chord ) คือ 1 - 3b - 5 เช่น คอร์ด Cm ตัวโน้ตที่อยู่ใน

กลุ่มคอร์ด Cm คือ C - Eb - G

- โครงสร้างคอร์ดดิมินิช ( Diminished Chord ) 8nv 1 - 3b - 5b เช่น คอร์ด C Dim

ตัวโน้ตที่อยู่ในกลุ่มคอร์ด C Dim คือ C - Eb - Gb

- โครงสร้าง คอร์ดอ๊อกเมนเต็ด ( Augmented Chord ) คือ 1 - 3 - 5# เช่น คอร์ด

Caug ตัวโน้ตที่อยู่ในกลุ่มคอร์ด คือ C - E - G#

และเมื่อเราต้องการหาตัวโน้ตในกลุ่มคอร์ดใด ๆ เราก็สามารถใช้หลักโครงสร้างคอร์ดเหล่านี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นคอร์ดดอนมิแนนท์ 7 ( Dominant 7 th Chord ) หรือคอร์ดอื่น ๆ ฯลฯ ก็ใช้หลักการเดียวกันแหล่งอ้างอิง : วิชัย โพธิทองคำ, คู่มือดนตรี คอร์ด โครงสร้างและแบบฝึกหัด

โดย : นาย นายกมลชัย ยิ้มอ่ำ, สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์, วันที่ 10 กันยายน 2546