การแสดงพื้นบ้านของไทย

เรณู โกศินานนท์. การแสดงพื้นบ้านของไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิช, 2537. 73 หน้า.

การแสดงพื้นบ้านมีประวัติและเรื่องราวยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยา เกิดจากปัญญาชนของท้องถิ่นที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐาน มีความเด่นชัดในเอกลักษณ์ของตนตามรูปแบบลักษณะ ลีลาความเคลื่อนไหว น้ำเสียงตามสำเนียงท้องถิ่น ตลอดจนกิริยามารยาทและความเชื่อถือ เนื้อหาของหนังสือกล่าวถึงลักษณะทั่วไปทางสังคมและการแสดงต่างๆของแต่ละภาคโดย : นางสาว wiyada dokprom, ripw.klungluang patumtani 13180, วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545