ภาพดาว


ทำภาพดาว1. สร้างไฟล์ใหม่เลือก File > New กำหนด Mode เป็นแบบ RGB ที่ขนาด 400 x 350 pixel และความละเอียดเป็น 72

2. กำหนดสีฉากหน้าจากในแพลเล็ต Color ให้ R = 250, G = 122, B = 228

3. ระบายสีฉากหน้าโดยใช้ทูล Paint Bucket

4. เลือกเมนู Fiter>Noise>Add Noise เพิ่มเติมภาพแบบสัญญาณรบกวนในทีวีตอนไม่มีการถ่ายทอดรายการ กำหนดค่า Amount=25%, Distribution= Gaussian และคลิกกาถูกเช็กบ็อกซ์ Monochromatic เพื่อให้มีผลแบบเดียว

5. เลือกเมนู Filter>Blur>Motion Blur เพื่อสร้างลายว่าจะให้เอียงซ้าย เอียงขวา แนวนอน หรือแนวตั้ง

6. เลือกเมนู Fiter>Noise>Add Noise อีกครั้งเพิ่มเติมภาพแบบสัญญาณรบกวนใน ทีวีตอนไม่มีการถ่ายทอดรายการ แต่ให้กำหนดค่า Amount=5%, Distribution= Gaussian และคลิกกาถูกเช็กบ็อกซ์ Monochromatic เพื่อให้มีผลแบบเดียว

7. จากนั้นกำหนดสีฉากหน้าตามที่ต้องการให้รูปดาวเป็น และวาดรูปดาว โดยคลิกที่ทูล Custom Shape Tool (ในขณะคลิกให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ด้วย เพื่อให้ได้รูปที่มีขนาดเท่ากันทุกด้าน

8. แปลงรูปภาพให้เป็นภาพแบบราสเตอร์ โดยเลือกเมนู Layer>Rasterize>Shape

9. ใส่เงาให้กับรูปภาพ โดยเลือกเมนู Layer>Layer Style>Drop Shadow กำหนดOpacity = 80, Distance = 10, และ Size = 10 แล้วคลิก OK

10. จากนั้นคลิกไอคอน Magic Wand Tool แล้วนำไปคลิกในรูปดาวเพื่อเลือกกรอบการทำงาน

11. จะนำเอาดาวส่วนในออก ให้เริ่มจากคลิก Select>Modify>Contract และให้ Contract = 15 pixel และกด Back Space จากนั้นกด Ctrl + D เพื่อยกเลิกส่วนที่เลือกไว้

12. จากนั้นจะทำให้ดาวเหมือนมีรอยถูกกัดกร่อนไป โดยให้คลิก Filter>Brush Strokes>Sprayed Strokes

13. ต่อไปจะเป็นการสร้างตัวอักษรขึ้น โดยเริ่มจากการสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้น จากปุ่ม Create a new layer ในแพลเล็ต Layers

14. คลิกทูล Type เลือกฟอนต์ตัวอักษรที่ต้องการ แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป

15. แปลงข้อความเป็นภาพแบบราสเตอร์ โดยเลือกเมนู Layer>Rasterize>Type

16. เราจะทำให้ตัวอักษรเป็นแบบซิกแซก โดยเริ่มจากใช้ฟิลเตอร์ zigzag โดยเลือกเมนู Filter>Distort>zigzag

17. ต่อไปจะสร้างพื้นหลังให้มีหมอกควันที่หมุนเป็นเกลียว โดยจะใช้ฟิลเตอร์ Twirl เริ่มต้นจากสร้างเลเยอร์ใหม่ โดยคลิกปุ่ม Create a new layer ในแพลเล็ต Layers

18. กำหนดสีฉากหน้าจากในแพลเล็ต Color ที่ R=27, G=245, B=45

19. เลือกเมนู Fiter>Render>Clouds เพื่อใส่หมอกควันตามสีฉากหน้าที่ได้กำหนดไว้

20. จะเห็นว่าผลลัพธ์จะบังภาพบนเลเยอร์ Background จนมองไม่เห็น แต่ในที่นี้จะปรับด้วยการกำหนด Blend mode จากในแพลเล็ต Layers ไปที่ Hard Light

21. ใช้ฟิลเตอร์ Twirl โดยเลือกเมนู Filter>Distort>Twirl เพื่อกำหนดจำนวนรอบบิดเกลียว โดยกำหนดลงในช่อง Angle

22. ให้เปลี่ยน Opacity ให้เท่ากับ 50% เพื่อให้เกลียวมีสีที่เบาลง ไม่ทึบจนเกินไป

23. เติมแสงวาบให้กับพื้นหลัง ทำได้โดยเลือกเมนู Fiter>Render>Lens Flare กำหนด Brightness = 120% และ Lens Type = 35mm Prime และคลิกตำแหน่งที่ต้องการให้มีแสงวาบในช่องภาพตัวอย่าง และคลิก OK


โดย : นางสาว พจนา จินดาโชติ, วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี, วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2545