เกียรติยศของชาวเพลง

เจนภพ จบกระบวนวรรณ." เกียรติยศของชาวเพลง ". ครุปริทัศน์. 5 ( มกราคม 2526 ) : 25 -67
กล่าวถึงศิลปินพื้นเมืองของชาวเพลง ซึ่งได้รับการยกย่องในงานเชิดชูเกียรติ ศิลปินพื้นบ้าน ได้แก่ ยายทองอยู่ รักษาผล แม่เพลงฉ่อยจากนครนายก พ่อบัวเผื่อน โพธิพักตร์ พ่อเพลงพื้นบ้านจากวิเศษไชยชาญ อ่างทอง ยายทองหล่อ ทำเลทอง แม่เพลงชาวอยุธยา ยายเหม อิทรสวาสดิ์ แม่เพลงทรงเครื่องจากราชบุรี พ่อสุรินทร์ ทวีเขต พ่อเพลงเมืองชัยนาท พ่อไสว วงษ์ งาม พ่อเพลงอีแซวแห่งสุพรรณบุรี และพ่อชู คุณพันธ์ พ่อเพลงพื้นบ้านของพนมทวน กาญจนบุรีโดย : นาง บุศรา รัชตะนาวิน, ripw klonglung prathumthanee 13180, วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545