ประวัติเครื่องปั้นดินเผาของไทย


     เครื่องปั้นดินเผา มีความผูกพันกับการดำรงชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เพราะมนุษย์ได้ใช้เป็นเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิต ประจำวัน บรรจุอาหารและสิ่งของ ฉะนั้นจึงได้มีการประดิษฐ์คิดค้น และปรับปรุงเทคโนโลยีต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา จากการสำรวจแหล่งโบราณ คดีในประเทศไทย พบว่านับตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 เป็นต้นมา ในพื้นที่ของราชอาณาจักรไทยได้ปรากฏแหล่งเตาเผาตั้งกระจัดกระจาย อยู่มากมายหลายแห่ง รวมทั้งได้มีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาเป็นจำนวน มากมายหลายชนิดทั้งที่ผลิตจากแหล่งเตาเผาในราชอาณาจักรไทยและ ที่ผลิตจากแหล่งเตาในต่างประเทศ ซึ่งได้ถูกนำมาเพื่อใช้สอยและจำหน่าย ให้กับกลุ่มชนบางกลุ่ม เครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้ถูกผลิตและตกแต่งด้วย เทคนิคและลวดลายที่แตกต่างกันออกไปตามความสามารถของช่างใน แต่ละท้องถิ่นหรือตามสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแต่ละชุมชน ซึ่ง บางแห่งอาจมีแหล่งดินที่อุดมสมบูรณ์เอื้ออำนวยต่อการผลิตเครื่องปั้น ดินเผา นอกจากนี้ จากการที่ชุมชนบางแห่งมีพื้นที่ติดต่อกันหรือมีการ ทำการค้าร่วมกัน จึงทำให้อิทธิพลต่าง ๆ สามารถส่งผ่านไปยังอีกชุมชน หนึ่งได้อย่างง่ายดายก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะและเทคโนโลยี ซึ่งกันและกัน

     ต่อมาจึงมีพัฒนาการของตนเอง ที่แตกต่างออกไปชุมชนบางแห่งก็อาจ มีพัฒนาการทางการผลิตที่เป็นของตนเอง โดยมิได้รับอิทธิพลจากภายนอก ซึ่งในระยะแรกจะผลิตขึ้น เพื่อใช้ในกลุ่มชนของตนเองก่อนต่อมาจึงสามารถ พัฒนาจนกลายเป็น อุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ และมีการส่งไปจำหน่ายเป็นสินค้า ออกให้แก่ชุมชนใกล้เคียง

 

เครื่องถ้วยในประเทศไทย

1. เครื่องถ้วยที่ผลิตจากแหล่งเตาในประเทศไทย


- เครื่องปั้นดินเผาบ้านเก่า
- เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง
- เครื่องปั้นดินเผาบ้านปราสาท
- เครื่องปั้นดินเผาสมัยสมัยทวารวดี
- เครื่องปั้นดินเผาศรีวิชัย
- เครื่องปั้นดินเผาหริภุญไชย
- เครื่องถ้วยเขมรหรือขอม
- เครื่องปั้นดินเผาบ้านบางปูน
- เครื่องถ้วยสุโขทัย
- เครื่องถ้วยล้านนา
- เครื่องปั้นดินเผาวัดพระปรางค์
- เครื่องปั้นดินเผาบ้านชีปะขาวหาย
- เครื่องปั้นดินเผาลุ่มแม่น้ำสงคราม

2. เครื่องถ้วยที่ผลิตจากแหล่งเตาในต่างประเทศ


- เครื่องถ้วยจีน
- เครื่องถ้วยญี่ปุ่น
- เครื่องถ้วยเวียดนาม
- เครื่องถ้วยพม่า
- เครื่องถ้วยเบญจรงค์
- เครื่องถ้วยลายน้ำทอง
- ชุดถ้วยอักษรพระนาม จ ป ร
- ชุดถ้วยจักรี
- เครื่องถ้วยยุโรป

 

 

 

 

 

 

 

 


เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง

เครื่องปั้นดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์

1. เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง (อายุประมาณ 5,600 - 1,800 ปี)

     เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง เป็นเครื่องปั้นดินเผาของไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่ขุดพบได้ที่หมู่บ้านบ้านเชียง จ.อุดรธานี แบ่งออกเป็น 3 สมัย คือ

- สมัยต้น (อายุประมาณ 5,600 - 3,000 ปี)
- สมัยกลาง (อายุประมาณ 3,000 - 2,300 ปี)
-
สมัยปลาย (อายุประมาณ 2,300 - 1,800 ปี)

เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสมัยต้น

     เป็นภาชนะดินเผาสีดำ ตกแต่งด้วยลายขูดขีดและลายเชือกทาบ รูปทรงมักเป็น หม้อก้นกลม ปากผายกว้างเชิงสูง มีทั้งชนิดปลาย สอบเข้าและผายออกเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสมัยกลาง

     
ภาชนะส่วนใหญ่มีเนื้อดินสีขาวนวล ไหล่ลู่ ลำตัวกลมและหักเป็นสัน ก้นภาชนะ มีทั้งกลมและแหลม มักไม่มีการตกแต่งลวดลาย แต่บางชิ้นมีการตกแต่งด้วยลายขูดขีด และเขียนลวดลายสีแดงที่บริเวณไหล่ของภาชนะเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสมัยปลาย

     
รูปทรงของภาชนะมีทั้งชนิดก้นกลมและชนิด มีเชิงสูง ปลายผาย ขอบปากมีสัน มีการตกแต่งด้วยการเขียนลวดลายสีแดง สีที่ใช้เขียนเรียกว่า "สีดินเทศ" ลวดลาย ที่เขียนส่วนใหญ่เป็น ลายเรขาคณิต ลายสี่เหลี่ยม ลายวงกลม ลายก้านขด ลายก้นหอย


เครื่องปั้นดินเผาบ้านปราสาท

2. เครื่องปั้นดินเผาบ้านปราสาท

     เครื่องปั้นดินเผาชนิดนี้ได้มีการขุดพบที่บริเวณบ้านปราสาทใต้ จังหวัดนคร ราชสีมา มีอายุประมาณ 3,000-1,500 ปี ลักษณะเครื่องปั้นดินเผาบ้านปราสาท มีทั้งชนิดที่ตกแต่งและไม่ตกแต่งลวดลาย โดยการตกแต่งอาจจะเป็นลายเชือกทาบ ผิวด้านนอกและด้านในเคลือบด้วยน้ำดินสีแดง ส่วนรูปทรงที่พบเป็นจานหรือคนโท ปากแตร คอแคบสูง ปากกว้างบาน ลำตัวกลมแป้น

 

 

 

เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเครือ
 

 


ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเครือ

                ชาวบ้านเชียงเครือได้อพยพมาจากเมืองมหาชัยกองแก้ว ซึ่งเมืองนี้อยู่ในประเทศลาวในปัจจุบัน ได้อพยพมาตั่งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านทุ่งมั่ง ปัจจุบันคือบ้านธาตุดูม อยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผู้ที่อพยพมานั้นเป็นผู้ที่มีอาชีพทางด้านกสิกรรมและหัตกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านทุ่งมั่ง มีดินเหนียวซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรดิน นำมาปันเป็นเครื่องปั้นดินเผาได้ เครื่องปั้นดินเผาที่ปันนั้นส่วนมากจะเป็นประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น โอ่งน้ำ หม้อข้าว หม้อแกง ถ้วย ชาม ตลอดจนเครื่องใช้อื่นๆที่จำเป็น เมื่อปันเสร็จแล้วได้นำไปเผา ปรากฏว่าเครื่องปั้นเหล่านั้นแตกร้าวเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่ไม่แตกร้าวเมื่อนำไปใช้ก็ไม่คงทน เปราะและแตกง่าย จากนั้นผู้ที่อพยพได้เสาะแสวงหาดินเหนียวที่มีคุณสมบัติเหมาะในการนำมาปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยจำเป็นอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนในสมัยนั้น ชาวบ้านได้เสาะแสวงหาอยู่เป็นเวลานานพวกเขาได้พบดินเหนียวที่ถูกไฟป่าเผาจนสุกแล้ว ใกล้ๆกับทางสายน้ำหนึ่ง บริเวณที่พบดินนั้นเป็นบริเวณที่สัตว์ป่าใช้เดินลงไปดื่มน้ำในหน้าแล้ง ดินที่พบนั้นเข้าใจว่าเป็นดินเหนียวที่ติดเท้าสัตว์ขึ้นมา พวกเขาลองหัก และทุบดูเห็นว่าดินมีความแข็งไม่แตกหรือหักง่าย  จึงได้ช่วยกันขุดเอาดินในบริเวณนั้นกลับไปปั้นแล้วนำไปเผา ปรากฏว่าเมื่อเผาแล้วไม่มีการแตกร้าว มีความคงทนไม่เปราะหรือแตกง่าย เนื่องจากแหล่งดินที่พบนั้นอยู่ไกลเกินไปยากลำบากต่อการนำดินมาปั้นยังหมู่บ้าน พวกเขาจึงได้พากันอพยพอีกครั้งหนึ่ง พากันมาตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้บริเวณที่พบแหล่งดิน เพื่อความสะดวกในการเครื่องปั้นดินเผา หัวหน้าของผู้อพยพชื่อว่า ขุนพลกัมปาลาย และนายเคน คำศรี บริเวณที่พวกเขามาตั้งถิ่นฐานอยู่นี้คือที่ตั้งของบ้านเชียงเครือในปัจจุบันนี้ ทางน้ำที่พวกเขาพบก็คือห้วยลาก หรือเครือลาก  ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ของหมู่บ้านและชาวบ้านได้ยึดเป็นอาชีพ

 

สภาพทางภูมิศาสตร์

                ตำบลเชียงเครือตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระยะห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 16 กม.เนื้อที่ 93  ตร.กม. จำนวนหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน ส่วนในเขตบ้านเชียงเครือนั้นแบ่งออกเป็น 2  หมู่ คือ หมู่ 1 และหมู่ 14

                ทิศเหนือ                จรด         บ้านโคกสว่าง

                ทิศใต้                    จรด         ห้วยลากและบริเวณที่นาบ้านดอนเชียงคูณ

                ทิศตะวันออก          จรด         บ้านดอนเชียงบาลน้อย และ บ้านดอนเชียงบาลใหญ่

                ทิศตะวันตก            จรด         บ้านหนองหอย

         ลักษณะทางกายภาพเป็นที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงอีกทั้งสภาพของดินเป็นดินลูกรังไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกแต่ก็ยังพบการปลูกข้าว

         เส้นทางคมนาคม อยู่ติดถนนหลวง A12 ถนนสาย สกลนคร –นครพนม ก่อนถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

 แหล่งท่องเที่ยว   
        วัดพุทธไสยาราม  ตั้งอยู่บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 เจ้าอาวาสพระครูประสิทธิ โชติโก (สุมังคะ) ในวัดมีหลวงพ่อพระพุทธไสยาสย์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปรางค์ไสยาสย์ขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นมาเป็นเวลานานประมาณ 100 กว่าปี และขณะนี้ทางกรม ศิลปากรได้ขึ้นบัญชีให้เป็นโบราณสถานและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเป็นที่เคารพบูชา

 

วิวัฒนาการเครื่องปั้นดินเผาเชียงเครือ

                การทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเครือทำมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ ปู่  ย่า  ตา ยาย จนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งวิธีการถ่ายทอดวิชาความรู้ในการทำเครื่องปั้นดินเผา จะเป็นลักษณะการถ่ายทอดในครอบครัว คือ พ่อแม่ จะฝึกการปั้นให้แก่ลูกหลาน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการทำงานและฝึกปฏิบัติจนกระทั่งกลายเป็นความชำนาญ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีรายได้เสริมคุ้มค่าการลงทน

                การทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเครือนี้ เป็นอาชีพเสริมที่ว่างเว้นจากการทำไร่ทำนา ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันทางรัฐได้ยื่นมือเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำเครื่องปั้นดินเผา และปัจจุบันอาชีพการปั้นดินเผานี้บางครอบครัวก็ยึดเป็นอาชีพหลัก บางครอบครัวก็ทำหลังจากการทำนาเสร็จ

 

ดินและแหล่งดินที่นำมาปั้น

        ดินที่นำมาปั้นเป็นดินเหนียวเนื้อละเอียด ปัจจุบันขุดจากที่นาของนายเลิง  อุปลีย์  ซึ่งอยู่ติดกับลำห้วยลาก อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 14 ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งเจ้าของที่นาจะขุดขายในราคา คิวละ 400 บาท ขนส่งถึงที่โดยแยกเป็นค่าดิน 200 บาทค่าคนงานขุดดิน 130 บาท ค่ารถขนส่ง 70 บาท

 

ลักษณะดินเหนียวที่นำมาปั้น         

           ดินเหนียวที่นำมาปั้นต้องเป็นดินเนื้อละเอียดไม่มีหินหรือสิ่งอื่นใดเจือปนอยู่ เมื่อนำมาปั้นขึ้นรูปทรงแล้วไม่ฉีกขาด เมื่อเผาแล้วไม่แตกร้าว  สีสวย  มีความคงทน  ซึ่งมีอยู่ 4 ลักษณะดังนี้

            1. ดินเหนียวที่มีสีเทาปนเหลือง

            2. ดินเหนียวที่มีสีเทาปนดำ

            3. ดินเหนียวที่มีสีเทาปนแดง
                                                               4. ดินเหนียวที่มีสีดำปนเหลือง

 

ขั้นตอนในการขุดดินเหนียวเพื่อนำมาปั้น

         ในการขุดดินเพื่อนำมาปั้นนั้นนิยมใช้คนขุด ไม่ใช้รถขุด เพราะจะง่ายต่อการจัดเก็บและไม่มีสิ่งเจือปน ทำให้ได้ดินตามลักษณะที่ต้องการ การใช้คนขุดดินนั้นมีขั้นตอนดังนี้

         1. ใช้เสียม ขุดเจาะเพื่อสำรวจหาดินเหนียวที่มีลักษณะความต้องการ
         2. เมื่อพบดินตามลักษณะที่ต้องการแล้วจะขุดดินเพื่อเบิกหน้าดินออก โดยจะขุดลึกลงไปประมาณ 30-40 เซนติเมตร จน
             ถึงชั้นดินเหนียว ซึ่งในการขุดเพื่อเบิกหน้าดินจะขุดเบิกเป็นหลุมๆไปตามความกว้างยาว ของแต่ละหลุมนั้นประมาณ
             2 *4 เมตร  
         3.
คนขุดจะใช้น้ำราดหน้าดินเหนียว แล้วใช้ค้อนทุบอัดดินให้แน่น แล้วใช้เสียมซึ่งทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ขุดสับดินขึ้นมาเป็น
             ก้อนๆ จนกว่าจะหมดชั้นของดินเหนียว ดินแต่ละก้อนจะมีความยาว 30-50 เซนติเมตร หนาประมาณ 15 เซนติเมตร

 

การขนส่งดินเหนียวจากแหล่งดิน

                การขนส่งดินเหนียวจากแหล่งดินนั้น  เจ้าของบ่อดินจะใช้รถกระบะบรรทุกดิน ขนส่งกับลูกค้า ตามจำนวนที่ลูกค้าสั่ง รถที่ขนส่งดินจะได้ค่าขนส่งคิวละ 70 บาท

 

สถานที่ประกอบการในการทำอาชีพเครื่องปั้นดินเผา

      สถานที่ประกอบการในการทำอาชีพเครื่องปั้นดินเผา มีสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินการและช่วยอำนวยความสะดวกในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ดังนี้

        1.โรงเรือนสำหรับปั้น หรือผลิตเครื่องปั้นดินเผา

        2.โรงเรือนสำหรับเก็บและตากเครื่องปั้นดินเผา หลังจากการปั้นเสร็จแล้ว

        3.โรงเรือนสำหรับเก็บดินเหนียวที่ขุดมาจากบ่อดิน

        4.โรงเรือนสำหรับเตาเผา

 

    เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา

        1. เครื่องนวดดิน

        2. แป้นหมุน

        3. มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1/3 หรือ 1/4  แรง

        4. ยางนอกรถจักรยาน

        5. วีไม้
        6. เศษผ้า                  

7. ลวดเส้นเล็ก

8. ไม้ทรงกระบอก หรือขวดทรงกระบอก

9.  กระบะสำหรับแช่ดิน

10. กระบะสำหรับเก็บดินที่ผสมเสร็จแล้ว

 

ขั้นตอนในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา

                ดิน คือ ดินเหนียวเนื้อละเอียด

                ดินเชื้อ คือ ดินที่ได้จาการนำดินเหนียวแช่น้ำให้เปื่อย แล้วคลุกผสมกับแกลบในอัตราส่วน1ต่อ 3 คือ ดินเหนียว 1 ส่วน แกลบ 3 ส่วน ปั้นเป็นแผ่นกลม ตากแดดให้แห้งแล้วนำไปเผาให้สุกและร่อนด้วยตระแกรงตาถี่ๆ เพื่อให้เศษหินและสิ่งเจือปนต่างๆออก

                ทราย คือ ทรายที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป

ขั้นตอนในการผลิตเครื่องปั้นดาเผา มีดังนี้

1. นำดินเหนียวที่ขุดมาจากบ่อดิน ตากแดดให้แห้ง แล้วทุบให้เป็นก้อนเล็กๆ หลังจากนั้นนำดินไปแช่น้ำในภาชนะที่เตรียมไว้ประมาณ 10-12 ชั่วโมง

2. นำทราย หรือดินเชื้อที่ร่อนเอาเศษหิน เศษสิ่งเจือปนต่างๆออกแล้ว นำมาคลุกผสมกับดินเหนียวที่แช่หมักเอาไว้ในอัตราส่วน 1 ต่อ 3 คือ ทราย 1 ส่วน ดิน 3 ส่วน

3. นำดินเหนียวที่คลุกกับดินเชื้อเสร็จแล้วนำเข้าเครื่องนวดดิน และรีดดินออกมาเป็นเส้นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตร ออกมาทางหัวรีด ช่างปั้นจะตัดเอาดินเหนียวใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ ห่อด้วยผ้าพลาสติกเพื่อไม่ให้ถูกลม และนำไปที่แป้นหมุนเพื่อทำการปั้นชิ้นงานตามต้องการ เมื่อปั้นเสร็จแล้วจะใช้ลวดตัดและยกชิ้นงานปั้นออกจากแป้นหมุนแล้วนำไปไว้ในที่สำหรับผึ่งลมให้ชิ้นงานนั้นแห้ง

4. นำชิ้นงานปั้น ที่ปั้นเสร็จแล้วไปตาก ในการตากนั้นทำกันอยู่ 2 ขั้นตอน ดังนี้

 

               

 

 - ตากในที่ร่ม  เครื่องปั้นดินเผาทุกอย่างหลังจากปั้นเสร็จแล้วจะตากไว้ในที่ร่มประมาณ 7-10 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศ ถ้าอากาสมีความชื้นมากอาจจะตากไว้นานกว่านี้ โดยสังเกตจากสีของชิ้นงานปั้น ถ้าเป็นสีเทาขาว แสดงว่าแห้งแล้วสามารถนำออกตากแดดได้

  

  - ตากแดด  การตากในขั้นตอนนี้คือการตากก่อนนำงานปั้นเข้าเตาเผา โดยจะตากแดดประมาณ 1-2 วัน

 

 
5. นำงานปั้นที่ตากแดดได้ที่แล้ว เข้าเตาเผา ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาวัสดุที่ใช้ในการเผานี้ได้แก่ ฟืนแห้งและฟืนดิบ  เผาผสมกันโดยใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง ชิ้นงานปั้นที่เผาก็จะสุก คนที่ทำหน้าที่เผาจะดับไฟ และเปิดประตูเตาเผาทิ้งไว้ประมาณ 10-12 ชั่วโมง  เพื่อเป็นการคลายความร้อน จึงนำงานปั้นที่เผาแล้วออกจากเตา เพื่อนำไปจำหน่ายต่อไปปั้น หรือผลิตเครื่องปั้นดินเผาดินเหนียว 1 คิว  เมื่อปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผาแล้วจะมีรายได้จากการจำหน่ายเป็นเงินประมาณ 6,000-7,000 บาท

 

การจำหน่ายและการตลาดของเครื่องปั้นดินเผา

        เครื่องปั้นดินเผาของบ้านเชียงเครือ เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงมานาน เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ราคาขายในปัจจุบัน มีตั้งแต่ราคา 5 บาท ไปจนถึงราคาสูงสุด 200 บาท ต่อชิ้นงานปั้นนั้น

 

การจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาในปัจจุบัน

1. วางจำหน่ายให้ลูกค้าที่สัญจรผ่านไปมาทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด

2. จำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป

3. จำหน่ายให้กับเจ้าของสวนดอกไม้ต่างๆ

4. จำหน่ายให้กับวัดทางพุทธศาสนา และคริสต์ศาสนา

5. จำหน่ายให้กับหน่วยงานทางราชการ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล พัฒนาชุมชนเกษตร

6. จำหน่ายให้กับพ่อค้าเร่ขาย

 

กลุ่มอาชีพหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา

ประธานกลุ่ม  นายเปรม บุญตาท้าว

บ้านเลขที่ 263 หมู่ที่ 14 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

หมายเลขโทรศัพท์ 0-4275-4196

 

ประวัติและการบริหารจัดการ
จัดตั้งกลุ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จ.สกลนครและได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งกำลังนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และงบประมาณสนับสนุนตามโครงการอีสานเขียวเป็นเครื่องนวดดิน จำนวน
1 เครื่อง

กลุ่มในชุมชน
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน (กพ.สม.)
- คณะกรรมการเยาวชนหมู่บ้าน (กยม.)
-
กลุ่มอาชีพหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา

สภาพการรวมตัว
เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มทำเครื่องปั้นดินเผา เพื่อส่งเสริมการทำเครื่องปั้นดินเผาของพื้นที่ ให้เป็นที่รู้จักและนิยมกันในพื้นที่ใกล้เคียง และอื่น ๆ จำนวนสมาชิก
30 คน

จำนวนประชากร
กลุ่มอาชีพหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา มีสมาชิกกลุ่ม 30 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำหัตถกรรม

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
1.
เชื้อเพลิงที่นำมาเผาค่อนข้างหายาก และราคาแพง
2.
ขาดวัสดุที่ใช้ในการผลิต
3.
ขาดสถานที่ที่ใช้ในการผลิต

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
1.
ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกไม้โตเร็ว
2.
ประสานงานกับ อบต. ให้ส่งเสริมจัดหาสถานที่ในการผลิต
3.
ปรับปรุงรูปแบบและเสริมทักษะของผลิตภัณฑ์ทันสมัย และสวยงาม
4.
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการใช้เชื้อเพลิง โดยไม่ทำลายสภาพสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

บ้านเชียง

 


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง


•ตั้งอยู่บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีสถานที่ให้ชม 2 ส่วน คือส่วนที่เก็บรักษาโบราณววัตถุภายในตัวอาคารซึ่งจัดเก็บรักษาศิลปโบราณวัตถุ และวัฒนธรรม บ้านเชียงในอดีต เครื่องมือเครื่องใช้ แสดงถึงเทศโนโลยีสมัยโบราณ และสภาพแวดล้อมในอดีต ทั้งเครื่องปั้นดินเผาที่มีอายุประมาณ 4,000 - 7,500 ปี สำหรับส่วนที่ 2 นั้น เป็นพิพิธภัณฑ์เปิด อยู่ในบริเวณวัดโพธิ์ศรีใน ซึ่งกรมศิลปากรได้รักษาสภาพของหลุมขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อแสดง ให้เป็นสภาพของการขุดค้นพบโครงกระดูกภาชนะดินเผาสิ่งของอื่น ๆ ที่ฝังรวมกับศพ นับเป็น
พิพิธภัณฑ์เปิดแห่งแรกในประเทศไทย เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก เพราะบ้านเชียง เป็นจุดกำเนิดของอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่าลายเครื่องปั้นดินเผา บ้านเชียง เป็นลายที่เก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั้งนับเป้นมนุษย์ยุคแรกที่มีการใช้โลหะสำริดเป็นเครื่องใช้ และเครื่องประดับอีกด้วย
•เมื่อเดือนธันวาคม 2535 ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองมรดกโลก องค์การยูเนสโก ได้ลงมติ ให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในบริเวณของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง มีหมู่บ้านหัตถกรรม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่น่าสนใจ และเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของบ้านเชียง คือหมู่บ้านปั้นหม้อ ที่บ้านคำอ้อ บนเส้นทางอุดรธานี - สกลนคร อยู่ปากทางก่อนแยกเข้าบ้านเชียง หมู่บ้านเขียนสี เลียนแบบหม้อเขียนสีบ้านเชียง ที่บ้านดงเย็น ก่อนถึงบ้านเชียง 3 กิโลเมตร และหมู่บ้านทอผ้า สามกษัตริยืที่บ้านธาตุ บนเส้นทางสายอุดรธานี - สกลนคร อยู่เลยจากแยกเข้าบ้านเชียงไป 5 กิโลเมตร...


 

 

 

อุดรธานี - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเขียง

 

 


แหล่งท่องเที่ยว:

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน มีสถานที่ชม 2 ส่วน คือ ส่วนที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ ภายในตัวอาคารทำการ จัดเก็บรักษาศิลปโบราณวัตถุ และวัฒนธรรมบ้านเชียงในอดีตอายุประมาณ 4,000-7,500 ปี สำหรับส่วนที่สองนั้นเป็นพิพิธ ภัณฑ์เปิดอยู่ในบริเวณวัดโพธิ์ศรีใน ซึ่งกรมศิลปากรได้รักษาสภาพของหลุมขุดค้นทางโบราณคดี เพื่อแสดงให้เห็นสภาพของ การขุดค้นที่พบโครงกระดูก ภาชนะดินเผา สิ่งของอื่น ๆ ที่ฝังรวมกับศพจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดที่เป็นแหล่งโบราณคดีแห่งแรก ในประเทศไทย สำหรับเครื่องปั้นดินเผา "บ้านเชียง" เป็ฯที่รู้จักกันดีทั่วโลก เพราะ "บ้านเชียง" เป็นจุดกำเนิดของอารยธรรม ยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อ 4,000-7,500 ปี ผ่านมาแล้ว นักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่าลายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเป็นเครื่อง ปั้นดินเผาเขียนลายที่เก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั้งนับเป็นมนุษย์ยุคแรกที่มีการใช้โลหะสำริดเป็นเครื่องใช้และเครื่องประดับอีกด้วย เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2535 ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองมรดกโลก องค์การยูเนสโกได้ลงมติให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง ในบริเวณของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงมีหมู่บ้านหัตถกรรม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของ ชาวบ้านที่น่าสนใจและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของบ้านเชียง คือ หมู่บ้านปั้นหม้อที่ บ้านคำอ้อ บนเส้นทางอุดรธานี-สกลนคร อยู่ ปากทางก่อนแยกเข้าบ้านเชียง หมู่บ้านเขียนสีเลียนแบบหม้อเขียนสีบ้านเชียง ที่บ้านปูลู ก่อนถึงบ้านเชียงราว 2 กิโลเมตร หมู่ บ้านสานกระติบข้าว ที่บ้านดงเย็นก่อนถึงบ้านเชียง 3 กิโลเมตร และหมู่บ้านทอผ้าสามกษัตริย์ที่บ้านธาตุ บนเส้นทางสายอุดรธานี- สกลนคร เลยจากทางแยกเข้าบ้านเชียงไปประมาณ 5 กิโลเมตรครับ
บ้านเชียงแหล่งมรดกโลกแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดย webcamman
 ผลงานของท่านยังปรากฏอยู่หลายอย่างจนทุกวันนี้ แม้ท่าจะวายชนม์ไปนานแล้ว ชาวบ้านยังเคารพอยู่ไม่คลาย เชื่อมั่นว่ายังมีวิญญาณของท่านอยู่ เป็นเทพารักษ์คุ้มครองที่บ้านเชียงแห่งนี้

 

 

 

 

                                                 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเขียงบ้านเชียงเป็นชุมชนเล็กๆ คนในหมู่บ้านมีความสนิทชิดเชื้อกัน อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน แม้ว่าเทคโนโลยีและความเจริญจะเข้าถึง แต่ประเพณีและวัฒธรรมยังคงรักษาไว้ เพื่อรอรับทุกท่านตลอดเวลา และเราทุกคนควรรักษาประเพณีวัฒธรรม ทั้งสมบัติของแผ่นดินให้คงอยู่ สืบต่อไป ..คนบ้านเชียง รักบ้านเชียง..
วันที่ : 16 ก.ค. 50

 

 

 

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเขียง


วันที่ : 9 ก.ค. 50