เรื่องมาตราส่วน


เรื่องมาตราส่วนในการเขียนแบบ
มาตราส่วนเป็นสัดส่วนของแบบงาน กับงานจริง เป็นการเขียนแบบที่ต้องใช้มาตราส่วนหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งต้องคำนึงถึงขนาด สัดส่วนของงานที่เขียนลงในแบบว่ามีความเหมาะสมของหน้ากระดาษเขียนแบบที่ใช้ ให้มีความสวยงามของแบบที่ออกมาเพียงไร ชิ้นส่วนของงานที่จะเขียนต้องมีความสมบูรณ์ และอ่านได้ชัดเจน
การใช้มาตราส่วนต่างๆ ในงานเขียนแบบมี อยู่ 3 ลักษณะ ดังนี้
1. มาตราส่วนปกติ (Full Scale)……1 : 1 ,
2. มาตราส่วนย่อ (Brief Scale )……1 : 2 , 1 : 5 , 1 : 10 , 1 : 100, 1 : 200,.………..ฯลฯ
3. มาตราส่วนขยาย (Extended Scale)…………..2 : 1 , 5 : 1 , 10 : 1,………….ฯลฯ
***ความหมายของคำว่า มาตราส่วน 1 : 2 , 2 : 1 หรือ 1 : 1 มีดังนี้ คือ
ตัวเลขหน้า หมายถึง …ขนาดที่ต้องเขียนลงในกระดาษแบบ
ตัวเลขหลัง หมายถึง …ขนาดสัดส่วนจริงของชิ้นงาน


โดย : นาย สุพล นิ่มวิบูลย์สม, ทุ่งกะโล่วิทยา, วันที่ 23 พฤษภาคม 2545