แสง - เงา สร้างภาพสวย


“ แสง – เงา สร้างภาพ ”
ภาพเขียนที่แสดง แสง – เงา บนภาพ จะแสดงถึงความกลมกลืนตามสายตาที่มองเห็น มีความตื้น ลึก นูน หนา บาง โค้ง เว้า เหลี่ยม ได้อย่างชัดเจน กว่าภาพที่แสดงด้วยเส้นเพียงอย่างเดียว
แสงและเงามีความสัมพันธ์กัน เมื่อมีแสงสว่างมากระทบวัตถุ ก็จะเกิดส่วนสว่างบริเวณที่แสงกระทบ และเกิดเงาบริเวณตรงกันข้างกับแสง นอกจากนี้ยังเกิดเงาตกทอดลงบนพื้นในทิศทางตรงกันข้ามกับแสงอีกด้วย ภาพที่มีแสง เงา จะมีความกลมกลืน สวยงาม เป็นลักษณะ 3 มิติ เหมือนจริงมากขึ้นโดย : นาง รัชดาภรณ์ พรมจุ้ย, โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ, วันที่ 1 มิถุนายน 2545