ภาพหุ่นนิ่ง


“ ภาพหุ่นนิ่ง ”
ภาพหุ่นนิ่ง (Still – Life) เป็นภาพสิ่งของที่เคลื่อนไหวไม่ได้ โดยผู้เขียนจะต้องจัดวางในลักษณะของมุมที่ได้น้ำหนัก แสง – เงา ที่สวยงาม อาจวางให้มีความ สูง – ต่ำ หรือจัดวางไว้บนผ้า เวลาเขียน แสดงให้เห็นรอยยับของผ้า ช่วยส่งเสริมให้ภาพมีคุณค่ามากขึ้น การเขียนภาพหุ่น เหมาะสำหรับ การเขียนภาพแบบเหมือนของจริง

หลักการเขียนภาพหุ่นนิ่ง
1. จัดวางหุ่นให้สวยงาม เหมาะสมที่จะเขียนได้ทุกด้าน กำหนดทิศทางของแสง – เงา ให้ชัดเจน
2. ร่างภาพตามลักษณะส่วนรวมของหุ่น และ เหมาะสมกับหน้ากระดาษ
3. กำหนดส่วนละเอียดต่าง ๆ ของหุ่น บนภาพ โดยเน้นส่วนที่อยู่ใกล้ จะชัดเจนกว่า ส่วนที่อยู่ไกลออกไป
4. ลงน้ำหนัก หรือแรงเงาตามความเป็นจริง
5. ลงพื้นหลังของภาพ ควรให้น้ำหนักของพื้นหลังต่างจากภาพ เช่น ถ้ามีภาพส่วนรวมสีอ่อน พื้นหลังควรเข้ม ถ้าภาพส่วนรวมของหุ่นมีน้ำหนักเข้ม พื้นหลังควรเป็นสีอ่อน เพื่อให้ภาพเด่นน่ามองโดย : นาง รัชดาภรณ์ พรมจุ้ย, โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ, วันที่ 1 มิถุนายน 2545