การเขียนภาพคน


“การเขียนภาพคน”
ภาพคน(Figure)เป็นการเขียนภาพคนเต็มตัวในลักษณะต่างๆ ในการเขียนภาพคนจะต้องศึกษาโครงสร้างของโครงกระดูก และระบบกล้ามเนื้อที่แสดงลักษณะการเคลื่อนไหวในอาการ ท่าทางต่างๆ เพื่อให้ภาพมีลักษณะเหมือนจริง นอกจากนี้จะต้องกำหนดสัดส่วนในโครงสร้าง เพื่อเขียนรายละเอียดลงไป
หลักในการเขียนภาพ มีผู้เสนอการเขียนภาพคนไว้หลายแบบ เพื่อให้ง่ายต่อการฝึกฝน จึงของเสนอวิธีการเขียนภาพคนดังต่อไปนี้
1. สังเกตลักษณะท่าทาง มุมมองที่สวยงามและสนใจ โดยคำนึงถึงทิสทางของแสงด้วยและไม่ควรอยู่ใกล้หุ่นเกินไปจะทำให้การมองสัดส่วนไม่สมบรูณ์
2. ลงมือสร้างภาพโดยร่างจากส่วนร่วม กำหนดสัดส่วน ขนาดให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษ ใช้ดินสอเบาๆ
3. ร่างโครงสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิต เพื่อให้ง่ายต่อการปรับรูปทรงให้เข้ากับสรีระ (Body) โครงสร้างของมนุษย์
4. ลากเส้นให้ต่อเนื่องตามรูปทรงของทรงเรขาคณิตให้โครงสร้างของภาพมีความชัดเจนสมบรูณ์ขึ้น
5. ลงน้ำหนักด้วยการแรเงาหรือให้น้ำหนักสี โดยเน้นความถูกต้องของสัดส่วนกล้ามเนื้อระยะใกล้-ไกล จะช่วยทำให้ภาพมีความสมบรูณ์กลมกลืนเหมือนจริงมากขึ้น
โดย : นาง รัชดาภรณ์ พรมจุ้ย, โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ, วันที่ 3 มิถุนายน 2545