คำอธิบายรายวิชา สาระพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระพื้นฐาน)
ศ 01 ศิลปะ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำนวนเวลา 40 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าและคิดวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับศิลปะ ใช้กระบวนการคิดกว้างและคิดลึกซึ้ง สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ จากสื่ออุปกรณ์ทั่วไป และจากสื่อท้องถิ่น โดยใช้หลักการจัดทัศนธาตุ พร้อมทั้งร่วมอนุรักษ์สืบทอดศิลปะพื้นบ้าน เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ และชื่นชมในคุณค่าทางความงาม และความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
ศึกษาหลักการผสมวงดนตรีประเภท วงดนตรีพื้นเมืองภาคกลาง วงดนตรีพื้นเมืองภาคใต้ วงเครื่องสายและวงอังกะลุง อิทธิพลของดนตรี ขับร้องบรรเลงเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้นหรือชั้นเดียว เพลงสถาบัน เพลงพิธี เพลงพื้นเมือง และดูแลรักษาเครื่องดนตรี แสดงออกถึงการรับรู้ความไพเราะโดยใช้องค์ประกอบของดนตรี เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ วิจารณ์ และชื่นชมในคุณค่าความไพเราะ และความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
ศึกษารูปแบบ วิธีการแสดงนาฏศิลป์และการละครตามวิถีชีวิตของคนในสมัยสุโขทัย สื่อความคิดในการแสดงละครตามจินตนาการ การเลือกประยุกต์ใช้ท่าทาง การเคลื่อนไหวและจังหวะง่าย ๆ มาจัดการแสดง แสดงรำวงในรูปแบบต่าง ๆ ทางนาฏศิลป์และการละครพื้นฐาน โดยใช้หลักองค์ประกอบนาฏศิลป์ เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ รู้คุณค่าของการเขียนบทละคร และชื่นชมในคุณค่าทางความงามและความภาคภูมิใจในนาฏศิลป์พื้นบ้านที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยโดย : นาย สิทธิชัย ตันเจริญ, โรงเรียนสตรีวัดระฆัง, วันที่ 21 มิถุนายน 2545