กิจกรรมการอ่าน

 


การอ่านนับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพัฒนาการเรียนรู้ และนำไปสู่การพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ดังนั้น เราทุกคนจึงควรให้การสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนของไทยมีนิสัยรักการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรให้เยาวชนไทยได้อ่านหนังสือทั้งที่บ้านและโรงเรียน โดยผู้ปกครองและครูต้องเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนดูแลการอ่าน


เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา


โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ได้เห็นความสำคัญของการอ่านเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่านเป็นประจำทุกปี  และในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุครบ 48 พรรษา  โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ อ่านข่าวหน้าเสาธง  อ่านก่อนเรียนในคาบโฮมรูม แข่งขันตอบปัญหา และประกวดเรียงความ เรื่อง "ฉันรักการอ่าน"   ซึ่งผลการแข่งขันประกวดเรียงความ ได้นำมาเผยแพร่ในบทความนี้ด้วยแล้ว

 


โดย : นาง สุชีรา สร้อยวงษา, โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร, วันที่ 18 สิงหาคม 2546