การร้องเพลง


แหล่งอ้างอิง : ธงชัย ลังกาแก้ว 45041351113

โดย : นาย ธงชัย ลังกาแก้ว, สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, วันที่ 21 สิงหาคม 2546