กูภัย ม.อ.ส.

 

sirencop.gif (48331 bytes)

หน่วยกู้ภัยมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์

กฎระเบียบ

-ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่จะต้องสวมชุดกู้ภัยและติดบัตรประจำตัวกู้ภัยทุกครั้งที่ออกปฏิบัติหน้าที่

- การใช้ยานพาหนะในการออกช่วยเหลือเหตุต่างๆ จะต้องปฏิบัติตามกฏจราจรและให้ใช้ไฟสัญญาณ สัญญาณเสียงให้ถูกต้องเฉพาะเหตุฉุกเฉินและ เร่งด่วนเท่านั้น

- ในการปฏิบัติหน้าที่ห้ามมิให้เสพสุรา, วัตถุออกฤทธิ์หรือเสียกริยาอันเนื่องมาจากการเสพสิ่งใดๆ ห้ามออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด

- ห้ามมิให้กระทำการใดๆ ในการอวดอ้าง, อ้างตัว, อ้างชื่อมูลนิธิฯ ในทางที่เสื่อมเสีย เสียหายด้วยประการใดๆ ทั้งสิ้น หากมีการกระทำการใดๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทางมูลนิธิจะดำเนินคดีทางกฎหมายที่บัญญัติไว้สูงสุด

- ห้ามมิให้กระทำการใดๆ ในทางที่เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่คณะและส่วนรวม

- ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ใช้วาจาที่สุภาพเรียบร้อย

- เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกนายจะต้องยึดถือให้เกียรติผู้เป็นอาวุโสและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

- หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนดจะพิจารณาโทษตามที่คณะกรรมการประชุมและออกคำสั่งต่อไป

 

รหัส ว. เบื้องต้น

ว.00  รอสักครู่

ว.01  ที่ทำงาน

ว.02  ที่พัก,บ้านพัก

ว.0    คำสั่ง

ว.1    อยู่ที่ไหน,อยู่ที่........

ว.2    ได้ยินแล้วตอบ

ว.3    ขอข้อความเมื่อสักครู่,ขอข้อความซ้ำ

ว.4    ปฏิบัติหน้าที่

ว.5    ความลับ

ว.6    ขออนุญาต

ว.7    ขอความช่วยเหลือ

ว.8    ข้อความ,ข่าวสาร

ว.9   

ว.10   

ว.11

ว.12

ว.13

ว.14   ยกเลิก

ว.15   ขอพบ

ว.16  

ว.16 - 1

ว.16 - 2

ว.16 - 3

ว.16 - 4

ว.16 - 5

 

ระบบงานกู้ภัย

       เนื่องด้วยทางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีหน่วยงานกู้ภัยอยู่สองที่ ดังนั้นจึงทำการแบ่งเขตรับผิดชอบเป็น เขต1 และ เขต2 โดยการผลัดเปลี่ยนกันรับผิดชอบ 

     ทางหน่วยกู้ภัยมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ได้แบ่งเขตรับผิดชอบออกเป็นทั้งหมด 5เขต โดยมีหัวหน้าเขตเป็นผู้รับผิดชอบในเขตโดยดูแลลูกข่ายและประสานงานกับมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ 

ห้วหน้าเขต 1  อ.เมืออุตรดิตถ์ นามเรียกขาน กู้ภัย 01

หัวหน้าเขต 2  อ.ลับแล นามเรียกขาน กู้ภัย 300

หัวหน้าเขต 3  อ.ท่าปลา นามเรียกขาน กู้ภัย 400

หัวหน้าเขต 4  อ.น้ำปาด นามเรียกขาน กู้ภัย 500

หัวหน้าเขต 5 อ.ฟากท่า  นามเรียกขาน กู้ภัย 600 

       ในทุกๆวันจะมีรถหน่วยกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์และอาสาสมัครเตรียมความพร้อมทุกวันตลอด ทั้ง 24 ชั่วโมง และเจ้าหน้าวิทยุสื่อสาร ว.35 ตลอด 24 ชั่มงเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อคอยรับใช้ และช่วยเหลือประชาชนคนเดินดินและใช้รถใช้ถนนและคนทั่วไป ตลอดจนช่วยเหลืองาน
เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ หน่วยงานของราชการอื่นๆ ที่ร้องขอความช่วยเหลือ และเจ้าหน้าที่ หน่วยกู้ภัยทุกคนที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ทำด้วยความเต็มใจจริงใจและจะทำอย่างนี้ตลอดไป


โดย : นาย ชัยพันธ์ อินทะเรืองรุ่ง, ม.ราชภัฏอุตรดิตร์, วันที่ 22 สิงหาคม 2546