การปฏิรูปการศึกษา

                        บทความการปฏิรูปการศึกษา

           เรื่องปฏิรูปการศึกษา เรื่องนี้มีคนพูดให้ฟังหลายคน ทั้งเป็นห่วง เสนอแนะ ติชม และสุดท้ายหลายท่านบอกว่า 
ยังไม่รู้เรื่องเลยว่า ปฏิรูปการศึกษาคืออะไร ศึกษาธิการจังหวัดช่วยอธิบายให้ แบบเข้าใจง่ายหน่อยได้ไหม..............
ได้ การปฏิรูปการศึกษา คือการปรับเปลี่ยนพัฒนาเพื่อให้การศึกษาสามารถสร้างคนดีให้กับสังคมและเป็นพลังในการ
พัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศ บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยจะมีสาระสำคัญ
ของการปฏิรูป 5 ด้าน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายปองพล อดิเรกสาร เรียกว่าปัญจปฏิรูป คือ

                  1. การปฏิรูประบบการศึกษา 
                  2. การปฏิรูปกระบวน การเรียนรู้
                  3. การปฏิรูประบบบริหาร
                  4. การปฏิรูปครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
                  5. การปฏิรูปทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษาแหล่งอ้างอิง : www.google.com

 


โดย : นางสาว มัตยา บุตรแก้ว, ราชภัฎอุตรดิดถ์, วันที่ 28 สิงหาคม 2546