การไหว้ครู

 


                           การยกครูและไหว้ครู
                             มวยไทยมีวิวัฒนาการมาหลายชั่วอายุคน  หลายยุคหลายสมัย  จากดึกดำบรรพ์จนถึงปัจจุบันถึงปัจจุบันถึงแม้กติกาประเพณีบางอย่าง
         อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมจากคาดเชื่อกมาเป็นสวมนวมอย่างปัจจุบัน    แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปในเรื่องของการชกมวย
         ไทยเลยก็คือ    ประเพณีการไหว้ครูก่อนทำการแข่งขัน    เป็นสิ่งที่บ่งถึงความเชื่อในเรืองจิตวิญญาณ    และเป็นการแสดงความ
          เคารพครูผู้สอน       นักมวยไทยทุกคนที่ขึ้นชกต้องไหว้ครูเป็น         แม้ปัจจุบัน    ชาวต่างชาติที่รำเรียนมวยไทยเพือการกีฬา
         และการแข่งขันก็จะต้องไหว้ครูด้วยลีลาของมวยไทยเช่นกัน
                     การร่ายรำไหว้ครูมวยไทยจะมีลีลาแตกต่างกันไปตามแต่สำนัก   แต่โดยจุดประสงค์ที่มีการไหว้ครูแล้วก็เพื่อรำลึก
         ถึงคุณของครูบาอาจารย์    และเพื่อรวบรวมสมาธิไม่ให้ประหม่าหรือตกใจจนเกินไปเมื่อเผชิญกับคู้ต่อสู้     และนอกจากนั้นการไหว้
         ครูมวยไทยยังเป็นการทำให้ร่างกายเกิดการเตรียมพร้อมเป็นการทำให้แขน    ขา   ศอก   เข่า   เคลื่อนไหวคลายความฝืด   ก่อน
         จะออกไปโรมรันกับคู่ต่อสู้กลางเวที
                             เมื่อชายหนุ่มสักคนต้องการเข้าเป็นศิทย์กับครูมวยไทยท่านใดท่ายหนึ่ง  หรือ เข้าเป็นลูกศิษย์กับนักมวยแห่งใดก็ตาม
         สิ่งแรกที่ต้องผ่านก่อน  คือ   พิธียกครูหรือขึ้นครูทั้งนี้เพราะมวยไทยถือว่าเป็นมวยมีครู
     
         พิธียกครู    คือพิธีที่ยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างครูกับศิษย์   ครูยอมรับนักมวยเป็นศิษย์ในขณะเดียวกันศิษย์ก็
        ยอมรับครูมวย
                               พิธีขึ้นครู   มักเลือกทำกันในวันพฤหัสบดี  ซึ่งถือว่าเป็นวันครู   โดยนักมวยต้องนำดอกไม้   ธูปเทียน   ผ้าเช็ดหน้า
        ผ้าขาวม้า   และขันนำทำพิธี       
          

 


                           การยกครูและไหว้ครู
                             มวยไทยมีวิวัฒนาการมาหลายชั่วอายุคน  หลายยุคหลายสมัย  จากดึกดำบรรพ์จนถึงปัจจุบันถึงปัจจุบันถึงแม้กติกาประเพณีบางอย่าง
         อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมจากคาดเชื่อกมาเป็นสวมนวมอย่างปัจจุบัน    แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปในเรื่องของการชกมวย
         ไทยเลยก็คือ    ประเพณีการไหว้ครูก่อนทำการแข่งขัน    เป็นสิ่งที่บ่งถึงความเชื่อในเรืองจิตวิญญาณ    และเป็นการแสดงความ
          เคารพครูผู้สอน       นักมวยไทยทุกคนที่ขึ้นชกต้องไหว้ครูเป็น         แม้ปัจจุบัน    ชาวต่างชาติที่รำเรียนมวยไทยเพือการกีฬา
         และการแข่งขันก็จะต้องไหว้ครูด้วยลีลาของมวยไทยเช่นกัน
                     การร่ายรำไหว้ครูมวยไทยจะมีลีลาแตกต่างกันไปตามแต่สำนัก   แต่โดยจุดประสงค์ที่มีการไหว้ครูแล้วก็เพื่อรำลึก
         ถึงคุณของครูบาอาจารย์    และเพื่อรวบรวมสมาธิไม่ให้ประหม่าหรือตกใจจนเกินไปเมื่อเผชิญกับคู้ต่อสู้     และนอกจากนั้นการไหว้
         ครูมวยไทยยังเป็นการทำให้ร่างกายเกิดการเตรียมพร้อมเป็นการทำให้แขน    ขา   ศอก   เข่า   เคลื่อนไหวคลายความฝืด   ก่อน
         จะออกไปโรมรันกับคู่ต่อสู้กลางเวที
                             เมื่อชายหนุ่มสักคนต้องการเข้าเป็นศิทย์กับครูมวยไทยท่านใดท่ายหนึ่ง  หรือ เข้าเป็นลูกศิษย์กับนักมวยแห่งใดก็ตาม
         สิ่งแรกที่ต้องผ่านก่อน  คือ   พิธียกครูหรือขึ้นครูทั้งนี้เพราะมวยไทยถือว่าเป็นมวยมีครู
     
         พิธียกครู    คือพิธีที่ยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างครูกับศิษย์   ครูยอมรับนักมวยเป็นศิษย์ในขณะเดียวกันศิษย์ก็
        ยอมรับครูมวย
                               พิธีขึ้นครู   มักเลือกทำกันในวันพฤหัสบดี  ซึ่งถือว่าเป็นวันครู   โดยนักมวยต้องนำดอกไม้   ธูปเทียน   ผ้าเช็ดหน้า
        ผ้าขาวม้า   และขันนำทำพิธี       
          แหล่งอ้างอิง : หนังสือชุดภูมิภูิแผ่นดินไทย เล่ม 9 บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด

โดย : เด็กชาย ธนชิต วรรณนิยม, โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม, วันที่ 29 สิงหาคม 2546