กิจกรรมห้องสมุด
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด
โรงเรียน วัดบ้านแขม กลุ่มโรงเรียน แม่เมาะ สปอ. แม่เมาะ

คำชี้แจง 1. ให้ขีดเครื่องหมาย / ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง
2. ให้เติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง

1. รายงานผลการดำเนินงาน ภาคเรียนที่  1  2
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ  ส่งเสริมการอ่าน  ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
3. ผลการดำเนินการ  น้อย  ปานกลาง  มาก
4. ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 27 พ.ย - 5 ธ.ค พ.ศ. รวม 7 วัน
5. ชื่อกิจกรรม 1. วาดภาพระบายสีพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.5)
2. จัดป้ายนิเทศพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.5)
3. ภาษาไทยวันละคำ
4. คำเมืองวันละคำ
5. เขียนคำกลอน พระคุณของนายหลวง
6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 147 คน แยกเป็น
6.1 นักเรียน 134 คน
6. 2 ครู 13 คน
6.3 ประชาชน/ผู้ปกครอง 100 คน
7.สิ่งที่ประทัปใจจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้
ในการจัดกิจกรรมในวันที่ 5 ธันวาคม 2543 นี้ ได้มีผู้ปกครองร่วมกับคณะครูร่วมกับปลูกต้นไม้เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
- ในการจัดกิจกรรมของห้องสมุดนักเรียนไม่กระตือรือร้นร่วมกิจกรรมเท่าที่ควร เพราะนักเรียนต้องร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของกลุ่มโรงเรียน และกีฬาอำเภอแม่เมาะ
- การจัดกิจกรรมครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของกิจกรรมโดย : เด็กหญิง มาลี แก้วบุญมา, ร.ร.วัดบ้านแขม, วันที่ 14 มกราคม 2545