ยาเค

เคตามีน (katamine) มีชื่อในหมู่ผู้ใช้ยาเสพติดว่า “ยาเค” ซึ่งในทางการแพทย์ใช้เป็นยาสลบ ปัจจุบันได้มีผู้นำเคตามีนไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อหวังฤทธิ์ในการหลอนประสาท อัตรายจากการเสพยาเค ทำให้ผู้เสพเกิดอาการหลอนประสาทอย่างรุ่นแรงกดการหายใจและอาจเกิดอาการหมมมดสติได้ กรณีการเสพยาเคเป้นเวลานานจะทำให้ผู้เสพทนต่อฤทธิ์ของงยาจึงต้องเพิ่มปริมารมากขึ้นถึงจะออกฤทธิ์เท่าเดิม ทำให้เกิดอัตรายจากการใช้ในขนานที่สูง เช่น อาเจียน ชัก ทำให้สมองและกล้ามเนื้อขาดออกชิเจน จึงเป็นสาเหตุของการตาย นอกจากนี้การใช้ยาเคติดต่อกันเป้นเวลานานทำให้เกิดการติดยาทั่งทางร่างกายและจิตใจได้

เคตามีน จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2ตามพระราชบัญญัตวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย นำเข้าหรือส่งออก ยกเว้นกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-10 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000-400,000 บาท สำหรับผุ้เสพยาเค มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาทแหล่งอ้างอิง : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2545. สาระน่ารู้ด้านวัตถุเสพติด. มปพ. 36 หน้า.

โดย : เด็กหญิง อรอุมา แก้วแดง, โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา, วันที่ 12 กันยายน 2546