ลมพายุ

                   วิธีป้องกันอันตรายจากลมพายุ
             1.เมื่อใกล้ฤดูกาลที่จะมีพายุ   ควรตัดกิ่งไม้ที่ผุและอาจจะหักได้ง่ายโดยเฉพาะกิ่งที่อาจจะหักมาทับบ้านเรือนหรือสายไฟ   ถ้ามีต้นไม้ยืนต้นอยู่ควรจัดการโค่นลงเสียก่อน
             2.ตรวจสายไฟฟ้าทั้งในบ้านและนอกบริเวณให้เรียบร้อย    หากจำเป็นต้องซ่อมแซมก็ควรรีบดำเนินการซ่อม
             3.ระหว่างมีพายุควรสับสายอากาศวิทยุหรือโทรทัศน์ลงดินหรือถอดสายอากาศออกจากเครื่องให้เรียบร้อย
             4.เมื่อมีพายุพัดแรง   ควรหลบเข้าไปอยู่ในอาคารที่มั่นคงแข็งแรง
             5.ปิดประตูหน้าต่างทุกบานให้เรียบร้อย   ถ้าประตูหน้าต่างไม่แข็งแรงควรใช้ไม้ทาบตอกตะปูตรึงไว้ชั่วคราว  ส่วนอื่นของบ้านที่ไม่มั่นคงควรรีบซ่อมแซมไว้ล่วงหน้า
             6. จัดเคลื่อนย้ายสิ่งของที่อาจจะตกหล่นลงมาเมื่อได้รับแรง    สะท้อนจากลมพายุ    โดยนำลงมาเก็บในที่ตำ
             7. เตรียมไฟฉาย   ไม้ขีดไฟ   เทียนหรือตะเกียงไว้ใช้ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ
            8. อาจเตรียมอาหารสำรองจำพวกอาหารแห้งหรืออาหารกระป๋อง     และนำดื่มไว้ให้พร้อม


แหล่งอ้างอิง : วิชัย โชควิวัฒน. 2533.สุขศึกษา. ไทยวัฒนาพานิช .ก.ท.ม.110หน้า

โดย : เด็กชาย ชาญชัย ช่วยนุกูล, ร.ร.กระแสสินธุ์วิทยา, วันที่ 15 กันยายน 2546