ความสำคัญของระบบเศรษฐกิจ

          ความสำคัญของระบบเศรษฐกิจ

  1.มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ทราบว่าจะผลิตอะไร ผลิตเพื่อใคร

   2.จะกำหนดระเบียบการเป็นเจ้าของทรัพย์สินและปัจจัยการผลิตและควบคุมสถาบันทางเศรษฐกิจให้เป็นระเบียบ

   3.เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ และดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าแหล่งอ้างอิง : กระมล ทองธรรมชาติและคณะ ประเทศของเรา3 อักษรเจริญทัศน์ กรุงเทพฯ146

โดย : เด็กชาย สรศักดิ์ เกื้อชู, ร.ร.กระแสสินธุ์วิทยา, วันที่ 16 กันยายน 2546