การป้องกันเอดส์
เอดส์เป็นคำที่คุ้นเคยมากสำหรับคนทุกชนชั้น  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังอยู่ในคึกคะนอง  ปัจจุบันสื่อต่างๆ  ได้มีการเผยแพร่ถึงโทษภัยและอันตรายต่างๆ  ที่เกี่ยวกับเอดส์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ผู้คนเกิดเจตคติที่ดีและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการได้รับเชื้อรวมถึงข้อควรปฏิบัติ  ในส่วนของเนื้อหาตรงนี้จะประกอบด้วยเนื้อหา  คือ  1. การได้รับเชื้อ  2. คุณลักษณะของเชื้อที่เข้าสู่ร่างกาย 3. ตำแหน่งที่อาศัยของเชื้อเอดส์  ส่วนในเรื่องการป้องกันผู้เขียนมีความเห็นว่า  ทุกคนที่อ่านบทความนี้คงมีทางเลือกในการป้องกันไว้แล้วอยู่ในใจ  จึงจะไม่ขออธิบายในส่วนนี้  แต่จะพอสรุปได้เป็นความว่าที่สำคัญว่า  "การป้องกันที่ดีนั้นควรจะมีใจที่รักเดียวไม่ค่องแวะกับคู่แฟนที่แปลกหน้าเป็นดีที่สุด"
www.howstuffworks.com/ aids3.htm

www.dfl.org.za/orison/orison%20pics/ aids%20icon.jpg

www.erdkunde-online.de/ sonder.htm

1.   การได้รับเชื้อ

      บุคคลทั่วๆ  ไปจะได้รับเชื้อเอดส์นั้นจะสามารถรับได้  3  ทางด้วยกันคือ 

>>>>>1.  ทางเพศสัมพันธ์ - โดยการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่เลือกหน้า  หรือไม่มีการตรวจรับผลจากแพทย์ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์  ทำให้ได้รับเชื้อเข้าไป

>>>>>2.  ทางเลือด -  โดยส่วนมากนั้นจะได้รับจากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หรือการร่วมเลือดที่มีเชื้อ HIV  ผสมอยู่

>>>>>3.  ทางแม่สู่ลูก - เหตุที่สามารถได้รับจากทางนี้อาจเกิดจาก  3.1  ในขณะที่บุตรอยู่ในท้องแม่นั้น  ตามจริงรกจะเป็นตัวป้องกันอันตรายจากเชื้อเอดส์จากแม่  แต่รกอาจมีปัญหาคือเกิดความบกพร่องของการทำงานโดยติดเชื้อเอดส์และนำเชื้อเอดส์นั้นมาแพร่สู่เด็กในครรภ์   3.2  ในขณะกำลังคลอด  เด็กได้รับการผ่าตัด การผ่าตัดนั้นเด็กอาจจะได้รับบาดแผลหรือสำรอกเอาเลือดที่มีเชื้อเอดส์เข้าไป   3.3  หลังจากคลอดแล้วบุตรมีการคลุคลีกับมารดาเป็นอย่างมาก  จึงทำให้ได้รับเชื้อเข้าไป

2.  คุณลักษณะของเชื้อที่เข้าสู่ร่างกาย

>>>>>1.  คุณภาพ - เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเชื้อเอดส์  ถ้าเชื้อเอดส์มีคุณภาพของเชื้อไม่เหมาะสมเชื้อเอดส์ก็จะตายในที่สุด  แต่ถ้าอยู่ในภาวะที่เหมาสมเชื้อเอดส์ก็จะอยู่ได้นาน  ตัวอย่างเช่น  เชื้อเอดส์ชอบอยู่ในอุณหภูมิ  20องศาเซลเซียส  และมีที่อยู่ (Host property)จึงจะอยู่ได้นาน  ถ้าเชื้อเอดส์อยู่ในอุณหภูมิที่สูงมากๆ  ที่อยู่ไม่เหมาะสมเชื้อเอดส์ก็จะตายเร็ว

>>>>>2.  ปริมาณ - การที่เอดส์จะเข้าสู่ร่างกายได้นั้นต้องมีปริมาณที่เพียงพอหมายความว่า  ถ้าเอดส์มีปริมาณ  เล็กน้อยตัวเชื้อเอดส์อาจจะตายได้ในอากาศ  เช่น  ปริมาณของเลือดผู้ป่วยเอดส์จากการโกนหนวดด้วยมีดแล้วมีเลือดปนออกมาด้วย พบว่า เชื้อเอดส์นั้นมีปริมาณน้อยเกินไปเมื่อออกมาสู่โลกภายนอกเชื้อเอดส์ก็จะตาย  แต่ถ้ามีเชื้อเอดส์มาก  เช่น  การได้รับเลือดจากผู้ป่วยเอดส์โดยตรง  อันนี้มีปริมาณของเชื้อเอดส์มากโอกาสที่คนปกติจะได้รับเชื้อก็มีมากเป็นต้น

>>>>>3.  ช่องทางเข้า - การที่เชื้อเอดส์จะได้สู่ร่างกายได้จำเป็นที่จะต้องมีช่องทางเข้า  เพราะมิฉะนั้นเชื้อเอดส์ก็จะเข้าสู่ร่างกายไม่ได้  ถ้าช่องทางเข้ามีขนาดใหญ่สะดวกต่อการเข้าของเชื้อเอดส์เชื้อเอดส์ก็จะเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย  ในทางกลับกันทางร่างกายไม่มีการสัมผัสกับเชื้อโดยตรงหรือมีการสัมผัสแต่ช่องทางที่สัมผัสนั้นก็น้อยโอกาสที่เชื้อเอดส์จะเข้าสู่ร่ายกายนั้นก็ยาก

3.  ตำแหน่งที่อยู่อาศัยของเชื้อเอดส์

     เชื้อเอดส์นั้นมีคุณสมบัติเป็นแบบพวกอาศัย  (Parasitrism หรือ host property)  เนื่องจากคุณสมบัติดังกล่าว  เมื่อเชื้อเอดส์ได้เข้าสู่ร่างกายแล้วเชื้อเอดส์จะต้องมีที่อยู่อาศัย ดังนั้นที่อยู่ของเชื้อเอดส์ก็มีอยู่ที่สำคัญๆ  ดังนี้  บริเวณ  น้ำคัดหลั่ง  น้ำเลือด  น้ำไขสันหลัง  เป็นต้น  โดยเฉพาะ น้ำจากไขสันหลังซึ่งไขสันหลังเป็นตัวผลิตเม็ดเลือดขาวซึ่งทำหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อเอดส์ด้วยแต่ก็ไม่เสมอไป  เชื้อเอดส์ที่มี  CD4 receptor เท่านั้นที่จะสามารถรับเชื้อเอดส์ได้  ถ้าเม็ดเลือดขาวแข็งแรง  ไม่มี CD4  เชื้อเอดส์ก็เข้าไปไม่ได้ 

          ครับทั้งหมดนี้ผู้เขียนก็มีความหวังว่าผู้อ่านคงจะมีความรู้จากการอ่านบทความนี้ไม่มากก็น้อย  ถ้าบทความนี้มีความผิดพลาดประการใดผู้เขียนก็ขออภัยมา  ณ  ที่นี้ด้วยแหล่งอ้างอิง : กรมสุขภาพจิต,กระทรงสาธารณสุข. และจากการที่ได้รับการอบรมมาจากแหล่งต่างๆ
[ถัดไป>>] 

โดย : นาย เฉลิมทรัพย์ แซ่เฮ้ง, โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม, วันที่ 14 ตุลาคม 2546