ร่างกายของคนเราประกอบไปด้วยอวัยวะส่วนต่างๆ อวัยวะทุกส่วนมีความสำคัญ เราจึงต้องระวังและดูแลรักษาอวัยวะทุกส่วน ให้มีอนามัยที่สมบูรณ์และสะอาดอยู่เสมอ เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อตัวของเราเอง อวัยวะภายนอกนี้ประกอบไปด้วย ตา หู จมูก ปาก เป็นต้น ซึ่งเราเรียกสิ่งเรานี้ว่า อวัยวะภายนอก


http://www.rb.ac.th/student/digestive/b.htm

โดย : นาย kraengkai kamonwech, สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัม, วันที่ 29 มกราคม 2545