กระบวนการเทคโนโลยี

การใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา

 1. การระบุปัญหาความต้องการ

                ระบุปัญหาอย่างคร่าวๆ

                องค์ประกอบที่นำมาพิจารณา เช่น วัสดุ ขนาด ราคา    เวลา ความปลอดภัย

 2. การสืบค้นปัญหาและความต้องการ

                  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการค้นหาข้อมูล

                  ตั้งคำถามกำหนดคุณลักษณะที่ต้องการ

                  องค์ประกอบที่สำคัญของปัญหา

  3. การเลือกวิธีการแก้ปัญหา

                    เลือกแนวคิดที่เหมาะสม

 4. การวางแผนและการออกแบบ

                 วางแผนดำเนินการแก้ปัญหา

                  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ

 5. การปฏิบัติงานหรือดำเนินงาน

                   ดำเนินการตามวิธีที่เลือก

 6. การทดสอบและประเมินผลิตภัณฑ์

                   นำกระบวนการที่ดำเนินไปมาทดสอบ ประเมินผล

7. เสนอแนวคิดที่จะพัฒนาและปรับปรุง

                    ปรับปรุงและพัฒนางานตามความต้องการ

 


ที่มา : เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชึพ ดร.ปัญญา ศรีจันทร์ ชานนท์ มูลวรรณ สมเดช อิงคะวะระ ศักดิ์ชาย รักการ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ

โดย : นาง ณัฐธิดา เชื้อคง, โรงเรียนสูงเนิน, วันที่ 31 ธันวาคม 2546