การปลูกสับปะรด
การปลูกสับปะรด

โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมและเงินหมุนเวียน
รายงานจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดระยอง
ในความดูแลและรับผิดชอบของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเมืองระยอง

ประเภทเกษตรกรรายเดี่ยว
ชื่อเกษตรกร นางเปรม ล้นเหลือ
อาชีพหลัก ปลูกยางพาราเนื้อที่ 3 ไร่
รายได้จากอาชีพหลักเฉลี่ย - บาทต่อไร่ต่อปี

อาชีพเสริม ปลูกสับปะรด

  
ทุนดำเนินการ 30,000 บาท
วันเริ่มต้นการประกอบอาชีพเสริม เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนเมษายน พ.ศ. 2544 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2545
รายได้เฉลี่ยจากอาชีพเสริม 120,000 บาทต่อปี

ข้อมูลอื่น ๆ
เกษตรกรรายนี้อาชีพหลักจริงคือ ปลูกสับปะรด เนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ ซึ่งราคาขายส่งโรงงานในปีนี้เป็นของผู้ขายคือ ขนาด น้ำหนัก 1.50 กิโลกรัม ราคา 4.50 บาท เป็นช่วงราคาที่ดี
ซึ่งข้อดีของสับปะรดในตลอด 1 ฤดูปลูก (18 เดือน) สามารถเก็บเกี่ยวได้ 2 ครั้ง ทำให้ประหยัดต้นพันธุ์และการดูแลรักษา และผลผลิตที่ได้รับก็ใกล้เคียงกัน


ผู้รายงาน นายสมพร พลับทอง ตำแหน่ง พนักงานสงเคราะห์สวนยาง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รด


แหล่งอ้างอิง : www.thailandrubber.thaigov.net

โดย : เด็กชาย หัสดินทร์ เกษนอก, รร.สูงเนิน, วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547