คอมพิวเตอร์
้ื้

ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Powerpoint

แถบเครื่องมือ(Formation Toolbar)

สร้างภาพนิ่ง ใช้เพิ่มหน้ากระดาษ

สำหรับเปลี่ยนรูปแบบข้อความ โดยสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษร(Font)ต่างๆ ได้มากมาย

สำหรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษร โดยพิมพ์เลือกขนาดไดเลย

สำหรับเปลี่ยนตัวอักษรหนา

สำหรับเปลี่ยนตัวอักษรตัวเอน

สำหรับขีดเส้นใต้ใหักับตัวอักษร

สำหรับใส่เงาให้ข้อความ

สำหรับจัดเรียงข้อความให้ชิดซ้าย

สำหรับจัดเรียงตัวอักษรให้อยู่ตรงกลาง

สำหรับเพิ่มระยะห่างระหว่างย่อหน้า

สำหรับเพิ่มขนาดตัวอักษรให้ใหญ่กว่าปัจจุบันหนึ่งขั้น

สำหรับใส่หรือไม่ใส่สัญญาลักษณ์หน้าข้อความ

เลื่อนข้อความไปด้านขวา

ลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว

กล่องข้อความ ใช้เพื่อพิมพ์ข้อความ

ใช้สร้างข้อความศิลป์

ใช้กำหนดสีตัวอักษร

กำหนดลักษณะเส้น

กำหนดลักษณะของงเส้นประ

กำหนดค่าเป็น 3 มิติ

ใช้เติมลักษณะสีแบบต่าง ๆ ให้พื้นหลัง

กำหนดลักษณะลูกศร

กำหนดลักษณะของเงา

กำหนดสีเส้นในหลายรูปแบบ

ขั้นตอนการพิมพ์ข้อความ

  1. เลือกเครื่องมือ กล่องข้อความ > คลิกบนกระดาษ
  2. ย่อขยายตัวอักษรโดยใช้เครื่องมือเพิ่มขนาดและลดขนาดตัวอักษร
  3. เปลี่ยนสีได้โดยใช้สีแบบอักษร

การทำข้อความหมุนอิสระ

  1. คลิกข้อความ
  2. เลือกเครื่องมือหมุนอิสระ

การใช้ข้อความศิลป์

  1. เลือกเครื่องมือ ข้อความศิลป์
  2. เลือกลักษณะของแบบอักษร
  3. พิมพ์ข้อความ และสามารถย่อข้อความได้

เครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงรูปภาพ

แทรกรูปภาพจากแฟ้ม

ควบคุมลักษณะของภาพ

เพิ่มความคมชัดของภาพ

ลดความคมชัดของภาพ

เพิ่มความสว่างของภาพ

ลดความสว่างของภาพ

ตัดภาพ

ลักษณะของเส้น

การให้สีของรูปภาพ

การจัดรูปแบบของภาพ

กำหนดสีโปร่งใส

ตั้งค่ารูปภาพ

 

ขั้นตอนเปลี่ยนสีรูปภาพ

1. เข้าเมนู แทรก รูปภาพ ภาพตัดปะ

2.เลือกเครื่องมือ เปลี่ยนสีรูปภาพ

 

มุมมองต่างๆ ใน Microsoft Power Point

Silde View ( มุมมองสไลด์ )

เป็นมุมมองที่แสดงลักษณ์ต่าง ๆ บนสไลด์ที่เป็นจริง จะเป็นรูปแบบข้อความรูปภาพ กราฟหรือสิ่งอื่นๆ ที่แสดงในสไลด์จริง มุมมองนี้สามารถแก้ไขดัดแปลงเพิ่มสิ่งต่างๆ ลงในมุมมองแบบนี้ได้ทั้งหมด

Outline View ( มุมมองโครงร่าง )

เป็นมุมมองที่แสดงข้อความอย่างเดียว ไม่มีภาพ กราฟหรือตารางประกอบจุดประสงค์ของมุมมองนี้ จะแสดงเฉพาะหัวข้อ และข้อความทั้งหมดที่มีอยู่ในสไลด์ สามารถเพิ่มหัวข้อที่ยังไม่ได้กล่าวถึง หรือตัดข้อที่ไม่จำเป็นออกได้

Side Sorter View ( มุมมองตัวเรียงสไลด์ )

เป็นมุมมองที่แสดงภาพสไลด์แบบแผ่นเล็กๆ เรียงตามลำดับตั้งแต่สไลด์แผ่นแรกถึงแผ่นสุดท้าย

Note Page View ( มุมมองบันทึกย่อ )

มุมมองที่แสดงรูปสไลด์ส่วนบน ส่วนล่าง เป็นส่วนของข้อความ สามารถบันทึกสิ่งที่พูดถึงในสไลด์แต้ละแผ่นได้ เพิ่มเติมความจำเป็นขณะทำการพรีเซนต์

( แสดงภาพนิ่ง )

ใช้ในการแสดงภาพนิ่งที่ละ 1 สไลด์ เพื่อใช้ในการนำเสนอภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่ง

การเรียกใช้ไมโครซอฟท์เวิร์ด

1. คลิกที่ปุ่ม

บนแถบงาน

2. ชี้ไปที่ Program

3. คลิกที่ Microsoft Word


ที่มา : หนังสือคอมพิวเตอร์

โดย : เด็กหญิง สิโรรส สาริกา, ท่ามะกาวิทยาคม, วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547