ศาลไทยในอดีต

ประยุทธ สิทธิพันธ์. ศาลไทยในอดีต. 2506.

เนื้อหาของเรื่องนี้คือการรวบรวมเอาประวัติศาสตร์ บันทึกเหตุการณ์ จดหมายเหตุ และกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคดีความ หรือ ปัญหาคดีความที่เกิดขึ้น รวมตลอดไปจนคำประกาศและการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งถือว่าเป็นกฏหมายที่บุคคลใดจะขัดขืนไม่ได้ และยังเห็นภาพรวมของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือความสำคัญแต่ละคดีอย่างชัดเจนโดย : นางสาว narisara rompocharoen, ripw klongluang patumtani 13180, วันที่ 30 มกราคม 2545