ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหา

บทความด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา

  1. ชื่อบทความ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจัดการบริหารและจัดการ

เรียนการสอนอย่างไร

Article’s title How does the information technology help to manage

and edecation.

โดย นางสาวกรรณิการ์ ม้าอุตส่าห์ รหัส 47551150112

โปรแกรมวิชา วิจัยและการประเมินผล2. วิสัยทัศน์ อุดมการณ์ แรงบันดาลใจที่สัมพันธ์กับความคิดเห็นในบทความที่เขียน

ยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน องค์กรหรือสถานศึกษาสมัยใหม่จำเป็นต้องมีใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนหรือเป็นสื่อกลางเพื่อนำผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถนำไปใช้ในการเรียนระดับที่สูงขึ้นไป การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้ระการบริหารและการจัดการเรียนการสอนประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในปัจจุบัน โครงสร้าง ระบบบริหารมีแนวโน้มเปิดกว้างเพื่อแข่งขันกันได้ทั่วโลก จากวิกฤติการณ์ต่าง ๆภายในโรงเรียน ที่ผ่านมา ทำให้การดำเนินการบริหารโรงเรียนประสบปัญหา

3. ประเด็นหลัก มีดังนี้

3.1 กล่าวนำ

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ผนวกกับความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (กรมวิชาการ, 2543 : 2) ได้กล่าวไว้ว่า ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วยภาระงานสำคัญที่มิใช่สิ่งแปลกใหม่ แต่กลับเป็นการจัดการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาทบทวนการจัดระบบบริหารว่าสามารถรองรับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติหรือไม่ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์การอย่างไรให้เหมาะสมขึ้น การจัดระบบสารสนเทศ เน้นให้เกิดการบันทึก การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบที่สมบูรณ์ ครอบคลุม ตรวจสอบได้ นำมาใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายได้ ข้อมูลเหล่านี้จะแสดงถึงคุณภาพการปฏิบัติงานของครู ผู้สอน และบุคลากรทุกฝ่าย ตลอดจนผลการปฏิบัติของผู้เรียนทั้งเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม บอกจุดเด่น จุดอ่อน สภาพปัญหาที่ต้องปรับแก้ไข การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งถือเป็นข้อกำหนดที่สถานศึกษาต้องดำเนินการ เกี่ยวกับ การจัดระบบสารสนเทศที่ถูกต้องและเหมาะสม 4 ประการ คือ มีการจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษาครบถ้วนและถูกต้อง มีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดเก็บอย่างเหมาะสม มีระบบสารสนเทศจากข้อมูลที่จัดเก็บ และมีหลักฐานการนำสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ บทบาทของการพัฒนาเทคโนโลยีรวดเร็วขึ้นเมื่อมีการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ จะเห็นได้ว่า

3.2 เนื้อความ

บทความนี้จะใช้คำว่า "ระบบสารสนเทศ"หรือ "ไอที"(Information Technology System) แทนการใช้คำว่า "คอมพิวเตอร์" ที่เราคุ้นเคย เพราะ ถ้าเรา พูด คำว่า คอมพิวเตอร์ คำคำนี้ จะให้ภาพ กับผู้ฟัง เพียงด้านเดียว ของ ระบบงานที่ เน้นไปที่ อุปกรณ์ การทำงาน มากกว่าผลลัพธ์ได้ จากการทำงาน ส่วนคำว่า "เทคโนโลยี สารสนเทศ" นั้น สามารถให้ ความหมาย ที่ครอบคลุม และ เน้นไปที่ เนื้อหา ของ งานที่ผลิต ออกมาจาก ระบบมากกว่า

การนำเสนอบทความนี้เป็นการเสนอแนวคิด ของการนำ ระบบไอซีที มาใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานในทุก ๆ ส่วนเพื่อให้ เรามองเห็น ภาพว่า ไอซีที มีความเกี่ยวข้อง กับการทำงานในทุก ๆ ด้าน ได้อย่างไร

ระบบไอที กับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เราจะใช้ วิธี บอกความเกี่ยวข้อง ของ ระบบไอซีที กับขั้นตอน การทำงาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม ลักษณะ การทำงาน จริงใน ปัจจุบัน

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำว่าเทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ และหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เทคโนโลยีจึงเป็นค้าที่มีความหมายกว้างไกล เป็นคำที่เราได้พบเห็นและได้ยินอยู่ตลอดมา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology : IT ) หมายถึง เทคโนโลยีที่ประกอบขึ้นด้วยระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีการวางแผน จัดการและใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการต่อไปนี้

1 ระบบประมวลผล ความซับซ้อนในการปฏิบัติงานและความต้องการสารสนเทศที่หลากหลาย ทำให้การจัดการและการประมวลผลข้อมูลด้วยมือไม่สะดวก ล่าช้าและอาจผิดพลาด ปัจจุบันองค์การจึงต้องทำการจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนในการจัดการข้อมูล เพื่อให้การทำงานถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

2 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสารข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการจัดการและประมวลผล ตลอดจนการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ดีต้องประยุกต์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และผู้ที่ใช้อยู่ห่างกันให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 การจัดการข้อมูล ปกติบุคคลที่ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีจะอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ความสำคัญกับส่วนประกอบสองประการแรก แต่ผู้ที่สนใจด้านการจัดการข้อมูล (Data/Information Management) จะให้ความสำคัญกับส่วนประกอบที่สาม ซึ่งมีความเป็นศิลปะในการจัดรูปแบบและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างไร

การทำงานคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเข้ามาช่วยทำให้เกิดระบบการทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ เช่น การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลนักเรียน หรือข้อมูลบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บเอกสารทางราชการ การตอบโต้และส่งหนังสือราชการเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ การนำเสนองานแก่ผู้เยี่ยมชม ตลอดจนการใช้สื่อการเรียนรู้ และการค้นคว้าหาความรู้ และการเชื่อมโยงเครือข่าย มีการพัฒนาระบบข้อมูล ปัจจุบันทุกหน่วยงานต่างพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในองค์การของตนเอง พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ดังจะเห็นได้จาก การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้ตารางคำนวณ และใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมแบบต่าง ๆ เป็นต้น INCLUDEPICTURE \d \z "http://www.school.net.th/library/create-web/neoarule.gif"เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการกระจายไปทั่วทุกหนแห่ง แม้แต่ ถิ่นทุรกันดาร ทำให้มีการกระจายโอกาสการเรียนรู้ มีการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรียนรู้ไปยังถิ่นห่างไกล นอกจากนี้ในปัจจุบันมีความพยายามที่ใช้ระบบการรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร

สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น วีดีทัศน์ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คำนวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน ทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากขึ้น

4. สรุป/ข้อคิด/ความคิดเห็น/เสนอแนะ

ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน บทบาทเหล่านี้มีแนวโน้มที่สำคัญมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาระบบสารสนเทศแลเทคโนโลยี การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานในสถานศึกษารวมทั้งพัฒนา จัดหาระบบ ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ให้ทันสมัยทันเหตุการณ์จึงเป็นสิ่งที่องค์การศึกษาต้องพัฒนาและทุกคนในหน่วยงานให้รู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยี และนำมาใช้งานให้เหมาะสม การวางแผน วางระบบติดตามผลการทำงานของระบบแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อรวบรวมความร่วมมือความรู้และวิธีแก้ปัญหา เพื่อให้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่นำเข้ามาใช้มีประสิทธิภาพที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุด

4. บรรณานุกรม 5 เล่ม, Web site อ้างอิง 5 Web

1. แหล่งอ้างอิง HYPERLINK "http://members.tripod.com/ying_jemmy/work-2.html"http://members.tripod.com/ying_jemmy/work-2.html

2. แหล่งอ้างอิง HYPERLINK "http://bc.siamu.ac.th/sriprai/chap13.9.htm"http://bc.siamu.ac.th/sriprai/chap13.9.htm

3. แหล่งอ้างอิง HYPERLINK "http://web.ku.ac.th/schoolnet/"http://web.ku.ac.th/schoolnet/

4. แหล่งอ้างอิง HYPERLINK "http://www.thai.net/rallycomputers/index.html"http://www.thai.net/rallycomputers/index.html

5. แหล่งอ้างอิง HYPERLINK "http://oho.ipst.ac.th/Roomnet/Room2-44/c0249/l04/l04-02.htm"http://oho.ipst.ac.th/Roomnet/Room2-44/c0249/l04/l04-02.htm

6. แหล่งอ้างอิง HYPERLINK "http://www.school.net.ac.th/"http://www.school.net.ac.th

5. คำหลักที่ใช้ในการสืบค้น

1. กรรณิการ์ ม้าอุตส่าห์

2. เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

3. นวัตกรรมทางการศึกษา

  1. 4. เทคโนโลยีช่วยในการจัดการบริหารและจัดการเรียนการสอนอย่างไร
  2. 5. องค์ประกอบของเทคโนโลยีบทความทางการศึกษา

เสนอ ผศ.เกษม สุริยวงค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา เทคโนโลยีสารสารเทศเพื่อการศึกษา ; 1035

ป. โท ภาคเรียนที่ 1/ 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาโดย : นางสาว กรรณิการ์ ม้าอุตส่าห์, ร.ร.บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์), วันที่ 25 สิงหาคม 2547

 

 

 

 

ประวัติส่วนตัว

 

ชื่อ นางสาวกรรณิการ์ นามสกุล ม้าอุตส่าห์

ชื่อเล่น การ์

วัน เดือน ปี เกิด 18 กรกฎาคม 2508

สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

โทรศัพท์ 054 – 589118(ห้องธุรการ) , 054 - 589192 (ห้องคอมพิวเตอร์ )

ประสบการณ์การทำงาน 12 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน 63 ม.11 ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ 54000

โทรศัพท์ บ้าน 054 –649292 มือถือ 09 –8537144

สัตว์เลียงตัวโปรด เจ้าแป๊ปซี่ (สุนัขตัวโปรด )

คติประจำตัว ขยัน อดทน พยายาม แล้วจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

 

 

 

 

 

 


ที่มา : \"เครือข่ายคอมพิวเตอร์\" (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://bc.siamu.ac.th/sriprai/chap13.9.htm

โดย : นางสาว กรรณิการ์ ม้าอุตส่าห์, ร.ร.บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์), วันที่ 25 สิงหาคม 2547