คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนประถมศึกษ

คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนประถมศึกษา

computer in the primaryschool

โดย นางสาวยุคลธร มงคลคำ

            ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทุกหน่วยงาน ได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน รวมทั้งหน่วยงานการศึกษาที่มีความกระตือรือร้นในการนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอน เป็นการแสดงให้เห็นว่าคอมพิวเตอร์ช่วยในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและเยาวชนให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต สามารถ ค้นหาความรู้ในโลกกว้างได้ด้วยตนเอง

ในปัจุบันนี้การใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนส่วนมากนำมาใช้ในด้านต่างๆดังนี้

    1. การใช้คอมพิวเตอร์บริหารงานวิชาการ โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการทำปฏิทินปฏิบัติงาน แผนภูมิ และสถิติต่างๆ และด้านการวัดและประเมินผลการเรียน ผลิตสื่อและจัดทำสื่อการเรียนการสอน งานทะเบียนนักเรียน จัดตารางสอน วางแผนงานวิชาการ จัดการเรียนการสอนเป็นเครื่องช่วยสอนของครู จัดแผนการเรียน และจัดครูเข้าสอน

   2.ใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริหารบุคลากร นำมาใช้ส่วนมากใช้ในการพิมพ์รายงาน ทำทะเบียนประวัติของครูและบุคลากร ทำสถิติเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนของครูและบุคลากร ทำสถิติการมาปฏิบัติงานของครูและบุคลากร จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนอัตรากำลัง

   3. ใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริหารกิจกรรมนักเรียนการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารกิจกรรมนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ในการการจัดทำประวัติ นักเรียน บันทึกประวัติของนักเรียนดีเด่นและนักเรียนที่ได้รับทุน บันทึกเกี่ยวกับปัญหาของนักเรียน บันทึกข้อมูลสุขภาพของนักเรียน บันทึกการมาเรียนและขาดเรียนของนักเรียน บันทึกการให้คำปรึกษาแนะแนว และการติดตามผลศิษย์เก่า

     4.ใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานธุรการ การเงิน และพัสดุ โดยส่วนใหญ่แล้วใช้ทำบัญชีเงินเดือนครู บันทึกข้อมูลและเอกสารราชการ ทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทำบัญชีรายรับรายจ่าย การใช้งบประมาณของโรงเรียน ลงทะเบียนและการชำระค่าเล่าเรียน

     5.การใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารอาคารสถานที่ส่วนใหญ่แล้วได้นำคอมพิวเตอร์บันทึกการปฎิบัติงานของฝ่ายรับผิดชอบอาคารสถานที่ บันทึกข้อมูลแสดงผังอาคารเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคารเรียน การสร้าง บำรุงรักษา ประเมินผลการใช้อาคารเรียน การสร้าง บำรุงรักษา ประเมินผลการใช้อาคารเรียน การสร้าง บำรุงรักษา ประเมินผลการใช้อาคารเรียน ทำตารางควบคุมการใช้อาคารเรียน ซ่อมแซมอาคารห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน

      6.การใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน นำมาใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถิติของโรงเรียนในด้าน การให้บริการแก่ชุมชน รายการกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ข้อมูลการขอความช่วยเหลือจากชุมชน กิจกรรมพัฒนาชุมชน แหล่งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

     7.การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนโรงเรียนนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและเพื่อให้นักเรียนสืบค้นหาข้อมูลต่างๆ จากแหล่งข้อมูลบน Internet ได้

จากการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน คือ

     1.ปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่อง (Hardware) ปัญหาที่โรงเรียนมีมากที่สุด คือ จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับการใช้งาน คอมพิวเตอร์รุ่นเก่า ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีคุณภาพไม่ดีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีขีดจำกัดในการติดต่อสื่อสาร

     2.ปัญหาเกี่ยวกับโปรมแกรม (Software) โรงเรียนส่วนมากขาดความรู้ในการใช้ Software ขาดคู่มือแนะนำในการใช้ ขาดฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โปรมแกรม ที่ใช้งานไม่เหมาะสม และ มีคุณภาพต่ำ

    3.ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร (Peopleware) ส่วนมากครูขาดโอกาสในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขาดการฝึกอบรมและการฝึกอบรมระยะเวลาไม่เพียงพอ

    4.ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ โรงเรียนส่วนมากขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบโดยตรง ปัญหาทางภาษา ข้อมูลที่มีคุณภาพต่ำ ผู้บริหารและนักเรียนขาดความสนใจ ผู้ปกครองนักเรียนไม่สนับสนุน

    5.ปัญหาเกี่ยวกับนโยบาย การวางแผนและการจัดการ ซึ่งโรงเรียนส่วนมากมีปัญหางบประมาณจำกัด ไม่เพียงพอสำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ และสำหรับซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดหรือเสีย

        กล่าวโดยสรุปแล้วคอมพิวเตอร์ช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างของโรงเรียนเป็นอย่างมากแต่ก็มีอุปสรรคต่างๆ เกิดขึ้นมากเช่นกัน ดังนั้นจึงได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

     1.การที่โรงเรียนนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานบริหารและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นงานหลักที่มีความสำคัญของโรงเรียนต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ ความชำนาญ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เองได้ และคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรมแกรมการใช้งานควนทันสมัยตลอดเวลา เพื่อโรงเรียนจะได้ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     2.การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีสอนหรือเทคนิคการสอนด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการสอนของครู

     3.เนื่องจากโรงเรียนมีบุคลากรกำจัด ไม่มีครูที่รับผิดชอบโดนตรง และครูต้องรับผิดชอบงานอื่นด้วยทำให้ไม่สามารถดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ดังนั้นควรสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครูในโรงเรียนทุกคนให้สามารถดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ โดนให้ครูที่มีความรู้ช่วยถ่ายทอดให้คนอื่นหรือเขียนคำชี้แจงวิธีปฎิบัติที่จะช่วยในการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับผู้ใช้

บรรณานุกรม

กรมวิชาการ . (2542). วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2. กรุงเทพ: คุรุสภา

           ลาดพร้าว.

กรมวิชาการ . สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระดับประถมศึกษาและ มัธยม. กรุงเทพ: คุรุสภาลาดพร้าว.

กรมวิชาการ .(2546) วารสารวิชาการ. กรุงเทพ: ชวนพิมพ์

กรมวิชาการ . (2542). วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2. กรุงเทพ: คุรุสภาลาดพร้าว.

"ไอซีทีเพื่อการศึกษา". [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :

            http://www.ku.ac.th/icted2003/

"คอมพิวเตอร์กับการศึกษา". [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:       http://www.moe.go.th//stm/cai02.htm.

                            แนะนำผู้เขียน

ชื่อ                       นางสาวยุคลธร      มงคลคำ

วุฒิการศึกษา       ค.บ.เกษตรศาสตร์

กำลังศึกษาระดับปริญญาโท    สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

 


ที่มา : ยุคลธร มงคลคำ กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โดย : นาง ยุคลธร มงคลคำ, บ้าน, วันที่ 25 มกราคม 2547