โครงงานคอมพิวเตอร์

คลิกสองครั้งเพื่อเพิ่มภาพตัดปะ

ชื่อโครงงาน อยุธยา

(Ayutthaya.go.th)

สาขาของงานวิจัย เทคโนโลยีสาระสนเทศและคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้ทำโครงงาน 1.นางสาวชลทิชา แข่งขัน เลขที่4

2. นางสาวรสสุคนธ์ บุญธูป เลขที่7

3. นางสาวสายลม ทิงาม เลขที่10

4. นางสาวทิพมาศ คำด้วง เลขที่23

โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอาจารย์ชุลีพร ปานธูป

ระยะเวลาดำเนินงาน 8 พ.ย. 47 - 28 ก.พ. 48

บทคัดย่อ โครงงานนี้จะกล่าวถึงจังหวัดอยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญกับประเทศไทยเพราะมีอารยธรรมเก่าแก่ รวมถึงเป็นสถานที่สำคัญแก่การศึกษาของชนรุ่นหลัง เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานดินแดนประวัติศาสตร์ไทย

โครงงานนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของราชอาณาจักรอยุธยา วัฒนธรรมสถาน ชนชาติต่างๆในสมัยอยุธยา กษัตริย์ พระราชวงศ์และขุนนางรวมถึงเศรษฐกิจและสังคม โครงงานนี้ได้ทำการพัฒนาโดยการนำโปรแกรมต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานและนำเสนอโครงงานนี้อาทิ โปรแกรมMicrosoft Word, Microsoft power point และยังใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดอยุธยาซึ่งนับว่าเป็นจังหวัดที่มีความน่าสนใจในการศึกษาจังหวัดหนึ่งที่เหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชนรุ่นหลังต่อไป

ที่มาและความสำคัญกับโครงงาน 1. อยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งของประวัติศาสตร์

2. อยุธยามีอารยธรรมที่น่าศึกษาและอนุรักษ์

วัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาว่าจังหวัดอยุธยามีความสำคัญจังหวัดหนึ่งที่ควรแก่การอนุรักษ์และ สามารถเป็นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย

หลักการและทฤษฎี เพื่อศึกษาโดยการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและใช้คอมพิวเตอร์ในการ เสนองาน

วิธีดำเนิน 1.หาหัวข้อของโครงงานที่สนใจจะทำ

2.ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูล

3.จัดทำโครงงาน

แผนปฏิบัติงาน สมาชิกในกลุ่มแบ่งกันทำ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทุกคนที่ศึกษาจะได้ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดอยุธยา

เอกสารอ้างอิง หนังสือเกี่ยวกับจังหวัดอยุธยาและ www.google.com. www.Ayutthaya.go.th

 

คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ
คลิกสองครั้งเพื่อเพิ่มภาพตัดปะ


แหล่งอ้างอิง : การเขียนโครงงาน

โดย : นางสาว ชุลีพร ปานธูป, ทุ่งกะโล่วิทยา, วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547