เทคโนโลยีและการสื่อสาร

ในปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสาร นับว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา และคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับ ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพิ่มจำนวนประชากรและความต้องการทางการศึกษา รวมทั้งความต้องการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้เทียมกันกับนานาอารยะประเทศ ทำให้เทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมที่เคยใช้ได้ผล ใช้ไม่ได้กับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงมีความพยายามนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยพัฒนาการจัดการศึกษากันมากยิ่งขึ้น เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของไทยในอนาคตจึงจำเป็นต้องนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาในยุคสารสนเทศ ที่ข่าวสารและข้อมูลต่างๆสามารถส่งถึงกันได้อย่างไร้พรมแดน เทคโนโลยีสามารถนำมาใช้ปฏิรูปการศึกษา ขยายการศึกษาไปสู่ผู้ด้อยโอกาสในเมือง ในชนบท และภูมิภาค เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้


โดย : นาง นันทาวดี ถิ่นสุข, โรงเรียนบ้านแม่บงใต้, วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547