การสร้างบรรยากาศในโรงเรียน และ

วิสัยทัศน์ อุดมการณ์ แรงบันดาลใจ

สิ่งแวดล้อมที่ดี บรรยากาศที่เอื้ออำนวย จะช่วยเกื้อหนุนให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ นักเรียนบรรลุเป้าประสงค์ ดี เก่ง มีสุข ซึ่งเป็นหัวใจในการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งส่งเสริมบทบาทผู้เรียนได้เรียนรู้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยการปฏิบัติจริง ใช้เทคโนโลยีได้ตามความจำเป็น เช่นวิทยุ เทป โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต โดยอยู่ในสภาพห้อง และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูต้องยั่วยุให้ผู้เรียนคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อผลงานที่ได้จะมีคุณภาพ

การสร้างบรรยากาศในโรงเรียนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ควรมีลักษณะตามที่พิชัย เสงี่ยมจิตต์ (2542) เสนอแนะไว้ดังนี้

  1. บรรยากาศที่ท้าทาย : เป็นการกระตุ้นให้เกิดกำลังใจ เพื่อให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนเช่น เรียนคอมพิวเตอร์ เป็นนวัตกรรมใหม่
  2. บรรยากาศที่เป็นอิสระ : การช่วยให้ผู้เรียนมีการยอมรับนับถือตนเอง ผู้เรียนโอกาสที่จะเลือกตัดสินใจต่อสิ่งที่มีคุณค่า มีความหมาย รวมทั้งโอกาสที่จะทำผิดพลาดด้วยตนเอง
  3. บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ครูผู้สอนเห็นคุณค่าในตัวผู้เรียนเป็นบุคคล สำคัญมากกว่าการเรียนการสอน เชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้
  4. บรรยากาศที่มีความอบอุ่น : ความอบอุ่นทางจิตใจมีผลต่อความสำเร็จในการเรียน การที่ครูผู้สอนเข้าใจ มีความเป็นมิตร จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกอยากเขียน รักการเรียน รักวิชาที่เรียน นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีบรรยากาศแห่งความมีวินัยแห่งตน บรรยากาศแห่งความสำเร็จ และบรรยากาศแห่งความใกล้ชิด

การจัดชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ กรมวิชาการ.(2539) ได้เสนอแนวทางในการจัดชั้นเรียน ดังนี้

  1. การจัดแสงสว่างให้พอเพียง
  2. การจัดห้องเรียนให้สะอาด มีระเบียบ ปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก
  3. มีการจัดสื่อ – วัสดุ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ วิทยุเทป ให้พอเหมาะแก่ความต้องการของนักเรียน
  4. จัดโต๊ะ – เก้าอี้ กระดาน ตู้ชั้นวางของเป็นระเบียบ สะดวกแก่การใช้และจัดให้สวยงาม
  5. บัตรคำ ป้ายนิเทศ ภาพ จัดให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์และพร้อมที่จะนำไปใช้สอน
  6. จัดให้มีการแสดงผลงาน ครูควรนำผลงานดีเด่นของนักเรียนมาแสดง นักเรียนจะเกิดความภูมิใจและเกิดกำลังใจ
  7. จัดให้มีมุมเสริมความรู้ ให้ครบทุกกลุ่มประสบการณ์ หรืออาจมีมุมเสริมความรู้ มุมข่าว มุมอ่าน ฯลฯ

ในปัจจุบันครูได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ที่มีวิชาชีพชั้นสูง การจัดการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีการวางแผนจัดการเรียนรู้ โดยดูความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ ซึ่งตนเองถนัดและชื่นชอบ ดังบทกลอนที่ว่า

โรงเรียนคือสถานบ้านความรู้

โรงเรียนที่อยู่แสนหรรษา

โรงเรียนคือแหล่งอบรมจริยา

โรงเรียนสร้างคุณค่าชีวิตคน


ที่มา : วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2547) ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 , http://www.princess-it.org/kpg/articles/It-culture.th.html และ http://www.school.net.th/library/create – web/10000/generality

โดย : นาง ประภาศรี สุขเงิน, โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์, วันที่ 30 มกราคม 2547