กบเลือกนาย

นานมาแล้ว ณ บึงใหญ่ชายป่าอันเป็นที่อยู่ของกบฝูงหนึ่ง กบฝูงนี้มักจะโดนนกและงูตามรังควานจับพวกมันไปกินอยู่เสมอ ทำให้พวกมันคิดอยากจะมีนายคอยคุ้มครองดูแล จึงร้องขอต่อเทพ จูปิเตอร์ พระองค์จึงส่งท่อนไม้ลอยน้ำท่อนหนึ่งลงมาให้ ฝูงกบก็พากันโดดขึ้นโดดลงบนท่อนไม้ท่อนนั้น โดยไม่เห็นคุณค่าของท่อนไม้ท่อนนั้นเลยมันจึงขอให้เทพจูปิเตอร์ส่งนายมาให้ใหม่อยู่เรื่อย ๆ ในที่สุดพระองค์จึงส่งนกกระสาตัวหนึ่งลงมา
พอมาถึงบึงใหญ่แห่งนั้น นกกระสาก็ใช้ความเป็นนายจับกบกินวันละตัวทุกวัน พวกกบไม่รู้จะหนีไปไหนจึงทูลร้องทุกข์ต่อเทพจูปีเตอร์ พระองค์จึงตรัสด้วยความรำคาญว่า “ที่พวกเจ้าได้รับความทุกข์อยู่นี่ก็เพราะไม่ใช่ความโลเลของพวกเจ้าหรอกหรือ ข้าไม้ขอยุ่งกับพวกเจ้าอีกต่อไปแล้ว

คติสอนใจ เลือกนักมักได้แร่ คือจะได้สิ่งที่เลวกบเลือกนาย.นิทานอิสป เล่ม 1.กรุงเทพฯ:ทิพยวิสุทธิ์,2543.


โดย : นางสาว chaowanee thammakhankaew, สถาบันราชเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545