การสอนกระบวนการคิด

 

 


โดย : นางสาว chaowanee thammakhankaew, สถาบันราชเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545


ประทีป แสงเปี่ยมสุข. การสอนกระบวนการคิด กลุ่มทักษะภาษาไทย โดยใช้ทักษะกระบวนการ. “วารสารวิชาการ”. 2,3 (มีนาคม 2542), 47-57.

 

แนวทางในการปฏิบัติในการจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอน ในทุกระดับชั้น ทักษะกระบวนการ มีอยู่ 9 ประการ ขั้นที่ 1 ตระหนักในปัญหาและความจำเป็น ขั้นที่ 2 คิดวิเคราะห์เหตุการณ์ ขั้นที่ 3 สร้างทางเลือกอย่างหลากหลาย ขั้นที่ 4 ประเมินและเลือกทางเลือก ขั้นที่ 5 กำหนดและลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ขั้นที่ 6 ปฏิบัติด้วยความชื่นชม ขั้นที่ 7 ประเมินระหว่างปฏิบัติ ขั้นที่ 8 ปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ขั้นที่ 9 ประเมินผลรวมเพื่อให้เกิดความภูมิใจ การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการเป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและปฏิบัติเป็นนอกจากนั้น เป็นการสอนที่ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนของวิธีการทำงาน หรือ แสวงหาความรู้ เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง