ธาตุอาหาร

ชื่อธาตุ สัญลักษณ์
คาร์บอน C
ไฮโดรเจน H
ออกซิเจน O
ไนโตรเจน N
ฟอสโฟรัส P
โพแทสเซียม K
แคลเซียม Ca
กำมะถัน Mg
เหล็ก S
แมงกานีส Fe
ทองแดง Mn
สังกะสี Cu
โบรอน Zn
โมลิบดินัม Mo
คลอรีน Cl
เอกสารอ้างอิง: สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ และคณะ , หนังสือเรียนก.พ.อ.ป.6 , สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 2533โดย : เด็กหญิง รังสินี จันทร์ไข, กำลังศึกษา, วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2545