อาชีพเกษตรกรรม

เกษตรกรรม เป็นอาชีพที่สำคัญที่สุดสำหรับคนไทย ซึ่งคลอบคลุมถึงการเพราะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้ ผลผลิตทางการเกษตรกรรมและจำนวนแรงงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้มีจำนวนสูงมากจากหนังสือสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต


โดย : เด็กชาย ไพบูรณ์ เครือแสง, กำลังศึกษาอยู่, วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2545