วิธีการสร้างเสริมบุคลิกภาพ

กระทรวงศึกษาธิการ. วิธีการสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดี. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2533.

การเสริมสร้างบุคลิกภาพคือ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาบุคลิกภาพที่ไม่ดี ให้เป็นบุคลิกภาพที่ดี การปรับปรุงบุคลิกภาพของเราให้ดีขึ้นนั้น เราจะต้องสำรวจบุคลิกภาพของตนเองทั้งร่างกายและจิตใจอยู่เสมอ โดยการรับฟังคำวิจารณ์ และคำแนะนำเกี่ยวกับบุคลิกภาพตัวเราจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิด เช่น พ่อ แม่ พี่น้อง วิธีการปรับปรุงบุคลิกภาพนั้นทางด้านร่างกาย สามารถทำได้โดยการระมัดระวังในเรื่องการแต่งกาย การเดิน การนั่ง การยืน การพูด และการแสดงท่าทาง ส่วนทางด้านจิตใจนั้นเราควรฝึกฝนให้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยการกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์และส่วนรวม เช่น กล้าแสดงออกความคิดเห็น การมีบุคลิกภาพที่ดีไม่จำเป็นต้องมีบุคลิกภาพเหมือนคนอื่น เราควรมีบุคลิกภาพเป็นของตัวเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีเอกลักษณ์แต่บุคลิกภาพนั้นต้องเป็นบุคลิกภาพที่สังคมยอมรับ
โดย : นางสาว narisara rompocharoen, ripw klongluang patumtani 13180, วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545