ศิลปประดิษฐ์

เนื้อหาแบ่งเป็น 4 ตอน คือ การประดิษฐ์ดอกไม้สด การประดิษฐ์ดอกไม้เทียม การประดิษฐ์ใบตอง และการแกะสลักผลไม้ วิธีเสนอเนื้อเรื่องแต่ละตอนนั้นแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ คือ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ วิธีประดิษฐ์ ส่วนประกอบหรือประเภทของสิ่งของที่จะประดิษฐ์พร้อมทั้งแนะนำ การเลือกวัสดุหรือแจ้งสาเหตุของความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้ ยังมีประวัติความเป็นมาของการประดิษฐ์ดอกไม้ การเลือก และเก็บรักษาดอกไม้ ใบไม้ด้วย

ดาราศรี สมสวัสดิ์. ศิลปประดิษฐ์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,2529. ภาพประกอบ. 65 บาท.


โดย : นางสาว ืืnipaporn praseart, student 4/3 longluang patumtani 13180, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545