ความต้องการและความสนใจของเด็ก

ความต้องการของเด็กไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กทารก วัยเด็กตอนต้น วัยเด็กตอนกลาง หรือวัยเด็กตอนปลายก็ตาม แต่ละวัยมีความต้องการพื้นฐานเหมือนกัน คือ ความต้องการทางกาย ( อาหาร น้ำ อากาศ) ความต้องการทางอารมณ์ และสังคม ( ความต้องการความรัก ความปลอดภัย ความต้องการตำแหน่งในสังคม ความต้องการอิสระ และอื่น ๆ) ส่วนความสนใจของเด็กแตกต่างกันไปตามวัย ซึ่งขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม

สุชา จันทน์เอม . ความต้องการและความสนใจของเด็ก.กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช ,2536 : 67-80
โดย : นางสาว jeerapa sirimuch, ripw คลองหลวง ปทุมธานี 13180, วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2545