การประเมินผลทักษะการพูด

การพูดนับเป็นทักษะขั้นแรกที่จะต้องปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงออกว่ามีความพร้องในการพูดมากน้อยแค่ไหน การฝึกนักเรียนให้มีทักษะในการพูดผู้สอนอาจจะจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกทักษะพูดเมื่อต้องการให้นักเรียนรู้จักพูดด้วยความคิดของตนเอง การฝึกพูดตามขอบเขตที่กำหนดโดยครูวางแนวทางให้ และให้เตรียมตัวในเวลาจำกัด การฝึกพูดโดยไม่ได้เตรียมตัวแต่พูดในเวลาจำกัด การฝึกพูดเป็นคณะ การที่จะประเมินพฤติกรรมนักเรียนในขณะที่พูด ควรจะสังเกตจาก ลักษณะท่าทาง อันประกอบด้วย การเดิน ใบหน้า ศีรษะ สายตา การใช้มือ จังหวะในการแสดงกิริยาอาการ ความกลมกลืนของกิริยาอาการ การใช้เสียง การใช้ถ้อยคำ การปรากฎตัว สุภาพ สง่าผ่าเผยเหมาะสม การเริ่มเรื่อง ความจริงใจ ความสนใจของผู้ฟัง การเรียบเรียงเนื้อหา การสรุป เวลาพูดเหมาะกับเวลา ตรงเวลา


สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์. “การประเมินผลทักษะการพูด”.สารพัฒนาหลักสูตร.36(กุมภาพันธ์ 2528):11-13.


โดย : นางสาว ชลธิสา จันทร์ดํา, Rajabhat institure petchburiwitayalongkorn, วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2545