การสอนแบบสร้างสรรค์

วิธีสอนที่จะให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ก็คือ ใช้วิธีระดมพลังสมองคือการให้นักเรียนทุกคนพูดหรือเขียนเท่าที่คิดออก การต่อเติมข้อความให้สมบูรณ์ การให้นักเรียนออกไปนอกห้องเรียน เมื่อกลับเข้าห้องเรียนให้พยายามเขียนสิ่งที่คิดว่าคนอื่นอาจจะมองไม่เห็น ใครบันทึกสิ่งที่ไม่มีใครบันทึกเลยจะได้คะแนนสูงสุด ถ้ามีคนอื่นเห็นบ้างจะได้คะแนนรองๆไป สำหรับครูในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ควรจะยกย่องชมเชย และยอมรับผลงานสร้างสรรค์ของเด็ก สนับสนุนความคิดใหม่ๆ สนับสนุนการสาธิต และการทดลองของเด็ก ให้เด็กเป็นตัวของตัวเองในการทำงานสร้างสรรค์ สนับสนุนและให้กำลังใจเด็กในงานสร้างสรรค์เสมอ สนับสนุนการแสดงออกทางสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากผู้อื่น


นิพนธ์ จิตต์ภักดี. “การสอนแบบสร้างสรรค์”.สารพัฒนาหลักสูตร.37(มีนาคม 2528):17-18.


โดย : นางสาว ชลธิสา จันทร์ดํา, Rajabhat institure petchburiwitayalongkorn, วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2545