การพัฒนาคน

 

การพัฒนาคน ต้องเกิดจากการเรียนรู้เมื่อเรียนย่อมมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ พ่อแม่และครูควรให้ความสนใจเป็นพิเศษหลักการสำคัญ ๆในกระบวนการฝึกให้เด็กเรียนรู้ก็คือ ประการแรก ครูต้องเป็นต้นแบบและตัวอย่างที่ดี ทั้งในพฤติกรรม จิตใจ และสติปัญญา ประการที่สองโรงเรียนจะต้องเป็นเหมือนครอบครัวขยาย หมายความว่าโรงเรียนกับครอบครัวจะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นเครือญาติ ประการที่สาม พ่อแม่ควรเป็นต้นแบบและตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูก ประการที่สี่ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนควนเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างอิสระเสรีและกระตุ้นให้เกิดความใฝ่รู้เพิ่มขึ้น ประการที่ห้า บ้านควรเป็นลักษณะที่มีความรัก ความอาทรให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ประการที่หก ตัวเด็กเองควรจะได้รับการหนุนเสริมให้ทดลองกับสิ่งใหม่ ๆในเชิงสร้างสรรค์ ควรส่งเสริมให้เด็กพัฒนาตนเองมากกว่าแข่งขันกับผู้อื่น

 

อุทัย ดุลยเกษม. ศึกษาเรียนรู้.—กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ,2543
การพัฒนาคน

 

การพัฒนาคน ต้องเกิดจากการเรียนรู้เมื่อเรียนย่อมมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ พ่อแม่และครูควรให้ความสนใจเป็นพิเศษหลักการสำคัญ ๆในกระบวนการฝึกให้เด็กเรียนรู้ก็คือ ประการแรก ครูต้องเป็นต้นแบบและตัวอย่างที่ดี ทั้งในพฤติกรรม จิตใจ และสติปัญญา ประการที่สองโรงเรียนจะต้องเป็นเหมือนครอบครัวขยาย หมายความว่าโรงเรียนกับครอบครัวจะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นเครือญาติ ประการที่สาม พ่อแม่ควรเป็นต้นแบบและตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูก ประการที่สี่ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนควนเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างอิสระเสรีและกระตุ้นให้เกิดความใฝ่รู้เพิ่มขึ้น ประการที่ห้า บ้านควรเป็นลักษณะที่มีความรัก ความอาทรให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ประการที่หก ตัวเด็กเองควรจะได้รับการหนุนเสริมให้ทดลองกับสิ่งใหม่ ๆในเชิงสร้างสรรค์ ควรส่งเสริมให้เด็กพัฒนาตนเองมากกว่าแข่งขันกับผู้อื่น

 

อุทัย ดุลยเกษม. ศึกษาเรียนรู้.—กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ,2543

 


โดย : นางสาว jeerapa sirimuch, ripw คลองหลวง ปทุมธานี 13180, วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2545