วิธีฝึกเด็กให้ปฎิเสธยาเสพย์ติด

ในการป้องกันไม่ให้นักเรียนหันไปริลองเสพยา ไม่อาจทำได้สำเร็จเพียงแค่บอกว่า ยาเสพย์ติดเป็นสิ่งไม่ดี ครูต้องจัดกิจกรรมต่างๆที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพย์ติด และสามารถเอาตัวรอดจากการตกเป็นเหยื่อของยาเสพย์ติดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ ทักษะการปฎิเสธ 8 วิธีเมื่อถูกชักชวนเสพย์ยา คือ 1.บอกไปตรงๆเลยว่าไม่หรอกขอบใจนะ 2.ให้เหตุผลหรือข้ออ้าง 3.พูดปฎิเสธซ้ำซาก 4.เดินหนี 5.เปลี่ยนเรื่องสนทนา 6.หลีกเลี่ยงสถานการณ์ 7.ทำเป็นไม่สนใจ 8.เลือกคบเพื่อนดี


กองบรรณาธิการ. “วิธีฝึกเด็กให้ปฎิเสธยาเสพย์ติด”.สารปฎิรูป.4,37(เมษายน 2544):30-31.


โดย : นางสาว ชลธิสา จันทร์ดํา, Rajabhat institure petchburiwitayalongkorn, วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2545