การค้นหาวารสาร

ดรรชนีวารสารคืออะไร
ดรรชนีวารสารคือคู่มืออ้างอิงประเภทหนึ่งที่ใช้ให้ทราบว่าเรื่องที่ต้องการลงพิมพ์ในวารสารชื่อใด โดยมักให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี ของวารสาร และเลขหน้าที่บทความนั้นปรากฏอยู่ มีการเรียงรายการดรรชนีตามลำดับอักษรของหัวเรืองหรือชื่อผู้แต่งหรือชื่อบทความหรือเป็นการนำดรรชนีประเภทต่างๆ มาเรียงรวมกัน

การลงรายการดรรชนีวารสาร
โดยทั่วไปจะประกอบด้วยรายการต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้หยิบวารสารที่มีเรื่องที่เขาต้องการได้ถูกต้อง ได้แก่
หัวเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/ชื่อวารสาร/ปีที่ ฉบับที่/เดือนปี/เลขหน้าโดย : นาง วันเพ็ญ ตีระกิจวัฒน, รร.สตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 5 ซ.ดอนกุศล ถ.เจริญกรุง เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120, วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2545