โครงสร้างของไก่

โครงสร้างของไก่ . 2001. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://web.ku.ac.th/agri/chicken2/hen3food.htm
เป็ด ไก่ หรือสัตว์ปีก มีโครงสร้างแตกต่างจากสัตว์สี่เท้าอย่างไร
เนื้อไก่ เป็ด ห่าน ไก่งวงที่ใช้เป็นอาหารของคนได้จากกล้ามเนื้ออกและขาเป็นสำคัญ ข้อนี้แตกต่างจากเนื้อสุกรและโคอยู่บ้า ง เพราะรากฐานทางวิวัฒนาการทำให้สัตว์ปีกมีโครงสร้างแตกต่างจากสัตว์สี่เท้า ลักษณะเด่นที่สำคัญของสัตว์ปีก ได้แก่
(๑) สัตว์ปีกมีสันกระดูกยื่นจากกระดูกอก ทำให้เป็นกระดูกชิ้นโตที่สุดของร่างกาย กระดูกนี้ทำหน้าที่เป็นฐานยึดของก ล้ามเนื้ออก ซึ่งมีหน้าที่ให้พลังแก่ปีกสำหรับบิน ด้วยหน้าที่นี้กล้ามเนื้ออกจึงเป็นกล้ามเนื้อสำคัญของสัตว์ปีกและนักพัน ธุศาสตร์ได ้อาศัยพื้นฐานนี้ผสมและคัดเลือกพันธุ์ให้ได้ ไก่ เป็ด ห่าน ไก่งวง ซึ่งมีกล้ามเนื้ออกขนาดใหญ่ แม้สัตว์เหล่านี้เกือบจะลืมวิธีบิน แล้วก็ตาม
(๒) กระดูกเชิงกรานนั้นประสานกับกระดูกหลังเป็นโครงชิ้นเดียวกัน น้ำหนักเบา แต่แข็งแรงโดยไม่ต้องอาศัยกล้ามเนื้อสันเป็นเคร ื่องยึดโยง ลักษณะนี้ก็ได้จากวิวัฒนาการเพื่อการบินเช่นกัน ผลลัพธ์คือสัตว์ปีกมีกล้ามเนื้อสันเป็นเพียงก้อนกลม ๆ เล็ก ๆ ไม่ต ้องทำงานใด แต่มีกล้ามเนื้อขาขนาดใหญ่สำหรับวิ่ง 2 เท้า ให้คล่องแคล่วและว่องไว กับได้ใช้คุ้ยเขี่ยหาอาหาร ทั้งใช้ขาในการป้องกันตัวอีกด้วยโดย : นาย ปริญญา หงษ์ทอง, Rhajabhat Institue Petchburiwittayalongkorn phahonyothin Road,Kw 48 Klong Luang, วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545