งานวันรักษ์ภาษาไทย

http://www.ku.ac.th/kuthai/news.htm
งาน "วันรักษ์ภาษาไทย" กลุ่มบัานภาษาไทย โดยภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงาน "วันรักษ์ภาษาไทย" ขึ้นในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ณ ห้องโถงชั้น ๑ คณะมนุษยศาสตร์ งานเริ่มตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมในงานได้แก่ การประกวดอ่านข่าว ประกวดคัดลายมือ ประกวดแต่งกลอนจองหงวน สาธิตการอ่านทำนองเสนาะ และเสวนาเกี่ยวกับภาษาไทยในปัจจุบัน


โดย : นาย โสภน หงษ์วิจิตร, ripw, วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545