โครงการศึกษาวิจัยพัฒนา

http://www.rdpb.go.th/thai/important/Projects/pj110.htm

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี


1. สรุปพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริกับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2533 ให้ดำเนินการศึกษาหาวิธีแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะมูลฝอย และน้ำเสีย ตลอดจนการรักษาสภาพป่าชายเลนโดยวิธีธรรมชาติ


2. แผนการดำเนินงานสนองพระราชดำริ

ดำเนินการในรูปแบบโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อหาประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีทางธรรมชาติ และศึกษาการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป โดยการดำเนินงานสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1) การบำบัดน้ำเสียจากชุมชน ประกอบด้วย การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีขีดความสามารถบำบัดน้ำเสียได้สูงสุดวันละ 10,000 ลบ.ม. และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 4 ระบบ ได้แก่

- ระบบบ่อผึ่งบำบัดน้ำเสีย (Oxidation Pond)
- ระบบหญ้ากรองบำบัดน้ำเสีย (Grass Filtration)
- ระบบแปลงพืชน้ำบำบัด (Aquatic Plant Filtration)
- แปลงป่าชายเลนบำบัดน้ำเสีย (Red and White Mangrove)

2) การกำจัดขยะมูลฝอย นำขยะมูลฝอยจากเขตเทศบางเมืองเพชรบุรี ไปศึกษาการกำจัดโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม จนกระทั่งได้เป็นปุ๋ยหมัก

3) การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เป็นการนำปุ๋ยหมักที่ได้ไปถมที่ชายฝั่ง เพื่อปลูกป่าชายเลน รวมทั้งการดำเนินการในส่วนต่าง ๆ เช่น การนำน้ำที่ได้รับการบำบัดแล้วไปใช้เพื่อการเกษตร นำต้นพืชในแปลงบำบัดน้ำเสียไปใช้ประโยชน์ อาทิ จักสาน อาหารสัตว์ และอื่น ๆ รวมทั้งการเลี้ยงปลาในระบบบำบัด เป็นต้น


3. ผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ

3.1 ระบบบำบัดน้ำเสีย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพื่อส่งต่อไปบำบัดยังพื้นที่โครงการ เทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อรวมน้ำเสียในเขตเทศบาลทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเพชรบุรีแล้วเสร็จ และกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างท่อต่อเชื่อมรวบรวมน้ำเสียไปลงที่สถานีสูบน้ำเสียบ้านคลองยาง และก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสียบ้านคลองยาง พร้อมทั้งท่อส่งน้ำเสียที่จะส่งน้ำเสียจากสถานีสูบน้ำเสียบ้านคลองยางไปบำบัดยังพื้นที่โครงการที่ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม ระยะทางประมาณ 18 กม.
2) ¡ÒáèÍÊÃéÒ§ÃкººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂ
- ดำเนินการก่อสร้างระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย (Oxidation Pond) ขณะนี้กำลังศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียเพื่อหารูปแบบจำลอง
- ดำเนินการก่อสร้างแปลงหญ้ากรองน้ำเสีย และแปลงพืชน้ำบำบัด จำนวน 14 แปลง ขณะนี้กำลังศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย เพื่อหารูปแบบจำลอง
- ดำเนินการก่อสร้างแปลงทดลองป่าชายเลนบำบัดน้ำเสีย โดยทำการสร้างเป็นแปลงทดลอง จำนวน 3 แปลง ขณะนี้กำลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ป่าชายเลน

3.2 การกำจัดขยะมูลฝอย
ก่อสร้างบ่อกำจัดขยะคอนกรีต จำนวน 15 บ่อ (ขนาด 2x3x1.5 เมตร) บริเวณตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และก่อสร้างบ่อกำจัดขยะคอนกรีต อีกจำนวน 15 บ่อ (ขนาด 2x3x1.5 เมตร) ที่บริเวณโครงการฯ แหลมผักเบี้ยฯ เพื่อศึกษาทดลองหาประสิทธิภาพระบบการกำจัดขยะและเป็นต้นแบบให้แก่พื้นที่อื่น ๆ และศึกษาประสิทธิภาพการทำปุ๋ยหมัก


4.แนวทางดำเนินงานในระยะต่อไป

ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2542 โครงการฯ จะดำเนินการจัดสัมมนา เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการวิจัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่ข้อมูลการสร้างแบบจำลอง

ในปี พ.ศ. 2542 – 2543 จะดำเนินการสร้างแบบจำลองการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย แบบจำลองของแปลงหญ้ากรองน้ำเสียแบบจำลองของแปลงพืชน้ำบำบัด และระบบจำลองการสร้างพฤติกรรมการทิ้งขยะและการบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งการสร้างแบบจำลองทางการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมศึกษา พร้อมทั้งรูปแบบการบริหารโครงการ และการประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจนสื่อในการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปโดย : นาย โสภน หงษ์วิจิตร, ripw, วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545