ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

สุพัฒรา โทวราภา."ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์"การศึกษานอกโรงเรียน1,4 (มีนาคม 2541) : 33-36.
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก ห้องสมุกประชาชนเป็นแหล่งความรู้ประเภทหนึ่งที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง การพัฒนาห้องสมุดประชาชนเป็นภาระกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของกรมการศึกษานอกโรงเรียน โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการหนึ่งของกรมการศึกษาที่สามารถพัฒนาให้ประชาชนมีศักยภาพในด้านการให้บริการข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยแก้ประชาชนโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องสมุดประชาชนโดยใช้สื่อประสมจากโปรแกรมสำเร็จรูป วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกประเภทให้เป็นแหล่งความรู้หรือศูนย์การเรียนที่มีระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศที่มีมาตราฐานในลักษณะของ Multimedia แนวทางการดำเนินงานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ คือ ใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะของสื่อประสม เพื่อบริการแก่กลุ่มเป้าหมายให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้ระบบคอมพิวเตอร์จัดการเกี่นวกับการบริหารวารห้องสมุด พัฒนาระบบงาน Website เพื่อการสืบค้นและพิมพ์ข้อมูลแบบ Online เกี่นวกับข้อมูลท้องถิ่นที่ห้องสมุดจัดทำขึ้น พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการแก่เครื่อข่ายห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดต่างสังกัด ตลอดจนเครื่อข่ายระดับนานาชาติและระดับสากลโดย : นางสาว kumrai rungsiyo, student 4/3 klongluang patumtani 13180, วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545