เครื่องหมาย มอก.

เครื่องหมาย มอก.
“ เครื่องหมาย มอก. ” คือ เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดขึ้นโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มาตรฐานที่กำหนดขึ้น คือ ข้อกำหนดที่ระบุคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบที่นำมาผลิต ประสิทธิภาพการใช้งาน รวมถึงวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เพื่อบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ปัจจุบัน สมอ. อนุญาตให้แสดงเครื่องหมาย มอก. รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 5 เครื่องหมาย คือ
1. เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป
2. เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ
3. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย
4. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม
5. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า


ที่มา : เครื่องหมาย มอก. มติชน. 15 ม.ค. 2545 : 8.
โดย : นางสาว Chomkwan Suppasuk, ripw Klongluang patumtani 13180, วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545