น้ำเน่าเสีย

 

กระทรวงศึกษาธิการ. น้ำเน่าเสีย. กรุงเพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว ,2538.

 

                น้ำที่ใช้ในบ้านเรือน สถานประกอบการ และโรงอุตสาหกรรมต่างๆ นั่นเป็นน้ำที่ได้มาจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ

           ลำคลอง   ผ่านขั้นตอนการผลิตออกมาให้เราได้ดื่มกินและใช้สอย  น้ำที่ผ่านกระบวนการใช้แล้วจะเป็นน้ำเน่าเสียไหลลงมาท่อ

           ระบายน้ำ ถ้าน้ำเน่าเสียมีจำนวนมากประกอบกับฝนทิ้งช่วงไม่ตกเป็นเวลานาทำให้น้ำในแม่น้ำนั้นเน่าเสียลงได้ด้วยและตัวการ

           สำคัญที่ทำให้น้ำเน่าเสียคือ   น้ำที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อนสารเคมี  เช่น ผงซักฟอก น้ำยาซักล้าง โดยเฉพาะผงซักฟอกจะเป็นตัวเร่งให้

           วัชพืชในน้ำแพร่ขยายได้อย่างรวดเร็ว       ทำให้ออกซิเจนในน้ำไม่เพียงพอ       ก็เป็นสาเหตุให้แม่น้ำลำคลองเน่าเสียเหมือนกัน

           และนอกจากนี้ยังมีน้ำที่ใช้ในการเกษรตรอีก เพราะมีปุ๋ยเคมี สารกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น