อาหารอินทรี

อาหารอินทรีย์. 22 ธันวาคม 2544. เดลินิวส์ , 10.
อาหารอินทรีย์ หมายถึง อาหารที่ผลิตได้มาจากวิธีทางธรรมชาติ โดยไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ต่างๆ เข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารกำจัดศรัตรูพืช สารเร่งดอกเร่งผล หรือใช้พันธุ์พืชที่ไดจากการตัดต่อทางพันธุกรรมก็ใช้ไม่ได้ ในการผลิตอาหารอินทรีย์นั้น ผู้ผลิตจะต้องมีขั้นตอนในการควบคุม ตรวจสอบระบบการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่า ปราศจากสารปนเปื้อนของสารเคมีสังเคราะห์เข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆ ถ้าเป็นอาหารอินทรีย์พวกผักผลไม้ จะต้องควบคุมตั้งแต่แปลงเพาะปลูกจนถึงมือผู้บริโภค แปลงเพาะปลูกจะต้องไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห็ในพื้นที่ดังกล่าวมาก่อนเป็นเวลาอย่างน้อย 2-5 ปี ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ และน้ำที่จะใช้ในการเพาะปลูกก็จะต้องแน่ใจว่าไม่มีสารปนเปื้อนของสารเคมีต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมหรือแปลงเพาะปลูกอื่นๆ ที่ยังใช้สารเคมีอยู่ ปุ๋ยก็จะต้องใช้ปุ๋ยที่ได้จากสารธรรมชาติ อาหารอินทรีย์เหล่านี้จะมีราคาจำหน่างสูงกว่าอาหารทั่วไป เนื่องจากเป็นอาหารที่มีความปลอดภัยสูง ปราศจากสารเคมีตกค้าง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค

โดย : นางสาว วีณา โยธาคำมี, ripw klongluang patumtani 13180, วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545