การจัดทำรายงาน

เรื่อง การจัดทำรายงานการผลิต

การจัดทำรายงานต้นทุนการผลิต
รายงานต้นทุนการผลิตจะแสดงรายละเอียดเป็น 5 ขั้น ดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 รายงานจำนวนหน่วยนับได้

เป็นการแสดงปริมาณงาน (จำนวนหน่วย) ที่ถูกส่งเข้ากระบวนการผลิต (Input) ถือเป็นหน่วยที่ต้องผลิตทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยงานระหว่างทำต้นงวด และหน่วยที่เริ่มผลิต และแสดงหน่วยที่ผลิตได้ (Output) ซึ่งอาจจะประกอบด้วยงานที่ผลิตเสร็จ และงานระหว่างทำปลายงวด โดยจำนวนหน่วยที่ต้องผลิต จะต้องเท่ากับจำนวนหน่วยที่ผลิตได้ ดังนี้

รายงานจำนวนหน่วย
งานระหว่างทำต้นงวด xxx
หน่วยที่เริ่มผลิต xxx
หน่วยที่ต้องผลิต xxx
หน่วยที่ผลิตสำเร็จ xxx
งานระหว่างทำปลายงวด xxx
หน่วยที่ผลิตได้ xxx

กรณีที่แผนกผลิตนั้นมิใช่เป็นแผนกที่หนึ่งของการผลิตทั้งหมด หรือเป็นแผนกที่ต้องรับโอนงานจากแผนกก่อนมาผลิตต่อ หน่วยที่เริ่มผลิตจะหมายถึง หน่วยที่ได้รับโอนมาจากแผนกผลิตก่อนเพื่อนำมาผลิตต่อ

ขั้นที่ 2 คำนวณหน่วยเทียบสำเร็จรูป

เป็นการคำนวณจำนวนหน่วยเทียบสำเร็จรูปของต้นทุนการผลิตเพื่อนำไปคำนวณต้นทุนต่อหน่วย เนื่องจากต้นทุนการผลิตอันประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งมีลักษณะการใส่เข้ากระบวนการผลิตที่ต่างกัน การคำนวณหน่วยเทียบสำเร็จรูปจึงต้องแยกคำนวณ ซึ่งโดยปกติวัตถุดิบทางตรงจะมีลักษณะการเบิกใช้ (ใส่เข้ากระบวนการผลิต) ได้หลายลักษณะ ส่วนค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตมักจะเกิดขึ้นสม่ำเสมอตลอดช่วงการผลิต การคำนวณหน่วยเทียบสำเร็จรูปจึงแยกเป็นหน่วยเทียบสำเร็จรูปของวัตถุดิบทางตรง และ หน่วยเทียบสำเร็จรูปของต้นทุนแปรสภาพ
ในกรณีที่เป็นแผนกที่ต้องรับโอนจากแผนกก่อนมาผลิตต่อ จะต้องคำนวนหน่วยเทียบสำเร็จรูปของงานที่รับโอนมา โดยถือว่ามีการเบิกใช้งานที่รับโอนมาตอนต้นช่วงการผลิต เพื่อทำการผลิตต่อโดย : นาย มงคล วาสะศิริ, โรงเรียน, วันที่ 1 มีนาคม 2545